POR – Programul Operational Regional – 2014

23-02-15 Admin 0 comment

 

Obiective Tematice Prioritati de investitii Axa prioritara Obiectiv Specific Tip Activitate Fond Suma
1. Consolidarea cercetării, dezvoltării tehnologice şi a inovării [OT1]
1.1 Pomovarea investițiior de afaceri în inovare și cercetare, dezvoltarea legăturilor și a sinergiilor între întreprinderi, centre de cercetare-dezvoltare și de educație, în special dezvoltarea produselor și serviciilor, transfer tehnologic, inovare socială, networking, clustere FEDR 100
Îmbunătățirea activităților de transfer tehnologic
Crearea şi dezvoltarea entităţilor de inovare şi transfer tehnologic în vederea creşterii capacităţii acestora de a realiza servicii tehnologice specifice pentru a stimula iniţiativele inovative, susţinerea şi dezvoltarea întreprinderilor inovative
2. Imbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii, a sectorului agricol şi a sectorului pescuitului şi acvaculturii [OT3]
2.1 Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri FEDR 200
Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii
Sprijinirea dezvoltării IMM-uri în vederea creșterii competitivității economiilor regionale și crearea de noi locuri de muncă
2.2 Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor FEDR 500
Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii
Îmbunătățirea capacităților avansate de dezvoltare a produselor și a serviciilor IMM-urilor, în vederea creșterii competitivității economiilor regionale și creării locurilor de muncă
4.Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele [OT4]
3.1/4.1 Sprjinirea eficienței energetice și utilizarea energiei regenerabile in infrastructura publică, inclusiv clădiri publice și în sectorul locuințelor
3. Eficiența energetică în clădiri publice FEDR 300
Îmbunătățirea eficienței energetice în clădirile publice
4. Sprijinirea dezvoltării urbane FEDR 852.63
Îmbunătățirea eficienței energetice în clădirile rezidențiale și sistemele de iluminat public
4.2 Promovarea strategiilor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pentru toate tipurile de teritoriu, în particular zone urbane, inclusiv promovarea planurilor sustenabile de mobilitate urbană și a unor măsuri relevante pentru atenuarea adaptărilor climatice
4. Sprijinirea dezvoltării urbane FEDR 1658.6
Dezvoltarea unui transport public urban ecologic, in special electric, si stimularea deplasarilor nemotorizate in orase.
5. Protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor [OT6]
4.3 Acțiuni pentru îmbunătățirea mediului urban, revitalizarea orașelor, regenerarea și decontaminarea siturilor poluate și promovarea masurilor pentru reducerea zgomotului FEDR 170.39
4. Sprijinirea dezvoltării urbane
Promovarea regenerării și revitalizării zonelor urbane în scopul creșterii atractivității mediului urban
5.1 Conservarea, protecția, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural FEDR 316.43
5. Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului
Valorificarea economică durabilă a potențialului turistic cultural și natural al regiunilor pentru impulsionarea diversificării activităților economice, a creșterii competitivității și atractivității regiunilor.
6. Promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor reţelelor majore[OT7]
6.1 Stimularea mobilității regionale prin conectarea infrastructurilor rutiere regionale la infrastructura TEN – T FEDR 1113
6. Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională și locală
Cresterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale si urbane situate în proximitatea retelei TEN-T prin reabilitarea și modernizarea drumurilor judetene care asigură conexiunile secundare și terțiare la rețea, în scopul reducerii timpului de deplasare și fluidizării traficului.
7. Promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei[OT9]
7.1 Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate,precum și trecerea de la servicile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale
7. Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale FEDR 400
Dezvoltarea accesibilităţii şi calităţii serviciilor sociale şi medicale acordate şi stimularea trecerii de serviciile instituţionalizate la serviciile acordate în cadrul comunităţii
8.1 Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban și rural
8. Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban FEDR 100
Reducerea concentrării spaţiale a sărăciei, prin asigurarea unor condiţii proprii de locuit pentru comunităţile defavorizate, precum şi prin asigurarea acestora cu servicii de bază – medicale, educaţionale, sociale în vederea creşterii gradului de ocupare şi incluziune socială a acestora
8. Investiţiile în educaţie, competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii [OT10]
9.1 Investițiile în educație, competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare
9. Îmbunătățirea infrastructurii educaționale FEDR 350
Îmbunătățirea condițiilor infrastructurii educaționale pentru asigurarea premiselor materiale necesare unui proces educațional la nivel european și creșterea participării populației școlare și a adulților la procesul educațional
9. Capacitate administrativă [OT 11]
10. 1 Îmbunărățirea cadastrală și a înregistrării proprietăților în zonele rurale din România
10. Cadastru și înregistrarea proprietăților în zonele rurale din România FEDR 300
Dezvoltarea gradului de acoperire geografică și incluziune a înregistrării proprietăților în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară, acoperind toate comunele în care nu s-au realizat lucrări de înregistrare sistematică (în 2.794 UAT-uri din zona rurală)

 Lasă un răspuns

%d blogeri ca acesta: