POIM – Programul Operational Infrastructura Mare – 2014

23-02-15 Admin 0 comment

 

Obiective Tematice Prioritati de investitii Axa prioritara Obiectiv Specific Tip Activitate Program
7. Promovarea sistemelor de transport durabile şi eliminarea blocajelor din cadrul infrastructurilor reţelelor majore
1.1 Susţinerea unei spaţiu european unic de transport multimodal prin investiţii în Reţeaua Trans- Europeană de Transport
1. Dezvoltarea reţelei TEN-T pe teritoriul României
1.1.1. Dezvoltarea infrastructurii rutiere pe reţeaua TEN-T Obiectivul vizează orientarea investiţiilor către modernizarea infrastructurii de transport rutier amplasate pe reţeaua TEN-T, prioritate având reţeaua TEN-T centrală. În sens larg, în cadrul acestui obiectiv specific pot fi finanţate investiţii referitoare la următoarele axe rutiere: · Nădlac – Arad – Timişoara – Lugoj – Sebeş – Sibiu – Piteşti – Bucureşti (centura București) – Constanţa; · Timişoara – Lugoj – Drobeta Turnu Severin –Calafat – Craiova – Bucureşti; · Bucureşti – Ploieşti – Buzău – Bacău – Suceava – granița cu Ucraina (Siret); · Sebeş – Turda – Sighişoara – Iaşi – granița cu Republica Moldova (Ungheni); · București – Giurgiu.
Construcţia autostrăzii TEN-T
1.1.2. Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii feroviare pe reţeaua TEN-T (inclusiv prin realizarea coridorului feroviar de mare viteza)
Dezvoltarea infrastructurii feroviare aflate pe reţeaua TEN-T, prin finalizarea secţiunilor lipsă aferente coridoarelor pe TEN-T centrală
1.1.3. Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii de transport naval pe reţeaua TEN-T Obiectivul vizează creşterea calităţii serviciului oferit operatorilor de transport naval prin realizarea de investiţii în infrastructura şenalului şi a canalelor navigabile, precum şi modernizarea infrastructurii porturilor dunărene şi maritime situate pe TEN-T. Astfel, se vor crea premisele pentru creşterea cotei de piaţă a transportului naval, pe teritoriul României.
Îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie pe Dunăre şi canale navigabile
Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii porturilor maritime şi fluviale
1.2 Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale
2. Creşterea accesibilităţii regionale prin conectarea la TEN-T
2.1.1. Asigurarea mobilitatii regionale prin prin conectarea la infrastructura rutiera a TEN-T Obiectivul vizează modernizarea infrastructurii de transport rutier pentru conectarea la reţeaua TEN-T, in coordonare cu planurile de dezvoltare regionala.
Creşterea accesibilităţii regionale prin conectarea la TEN-T prin modernizarea şi dezvoltarea reţelei de drumuri naţionale, inclusiv prin construcţia de variante de ocolire
2.1.2. Asigurarea mobilitatii regionale prin prin conectarea la infrastructura feroviară a TEN-T Obiectivul vizează modernizarea infrastructurii de transport feroviar pentru conectarea la reţeaua TEN-T şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor, inclusiv prin achiziţia/ modernizarea mijloacelor de transport, in coordonare cu planurile de dezvoltare regionala.
Creşterea accesibilităţii regionale prin modernizarea infrastructurii de transport feroviar şi conectarea la TEN-T
Creşterea accesibilităţii regionale prin îmbunătăţirea calităţii serviciilor de transport feroviar şi conectarea la TEN-T (inclusiv prin achiziţia/ modernizare de material rulant)
2.1.3. Asigurarea mobilității regionale prin modernizarea infrastructurii de transport la trecerea frontierei
Modernizarea şi reabilitarea infrastructurii legaturilor transfrontaliere inclusiv prin achiziţia de sisteme şi echipamente pentru fluidizarea traficului
2.1.4. Asigurarea mobilității regionale prin modernizarea porturilor Obiectivul vizează modernizarea porturilor fluviale și martime, situate atât pe rețeua TEN-T, cât și în afara acesteia.
2.1.5. Asigurarea mobilității regionale prin modernizarea aeroporturilor Obiectivul vizează modernizarea aeroporturilor, situate atât pe rețeua TEN-T, cât și în afara acesteia.
Creşterea accesibilităţii regionale prin investiţii în infrastructura aeroportuară
3.1 Dezvoltarea unui sistem de transport sigur şi prietenos cu mediul inclusiv a celor cu zgomot redus, și care au emisii reduse de carbon, inclusiv a căilor navigabile interioare și a sistemelor de transport maritim, a porturilor, a legăturilor multimodale și infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova mobilitatea durabilă la nivel regional și local
3. Dezvoltarea unui sistem de transport sigur şi prietenos cu mediul
3.1.1. Modernizarea şi dezvoltarea transportului intermodal Obiectivul vizează consolidarea la nivel naţional, în corelaţie cu politicile UE în materie, a unei reţele eficiente de terminale pentru transfer intermodal cu structura „hub-and spokes”. Se au în vedere investiţii în infrastructura terminalelor intermodale amplasate pe reţeaua TEN-T, şi în echipamente moderne de manipulare a unităţilor de transport intermodal.
Dezvoltarea infrastructurii in terminalele intermodale si modernizarea echipamentelor de transfer intermodal
3.1.2. Creşterea mobilităţii urbane şi a serviciilor pentru călători prin dezvoltarea transportului urban cu metroul în Regiunea Bucureşti – Ilfov Obiectivul vizează îmbunătăţirea condiţiilor de transport urban şi periurban prin promovarea transportului cu metroul, ca o alternativă la transportul public de suprafaţă. Astfel, se asigură creşterea gradului de confort şi siguranţă pentru publicul călător şi reducerea duratelor de călătorie. Totodată, metroul asigură implicit şi îmbunătăţirea traficului rutier şi reducerea emisiilor poluante în regiune.
Modernizarea reţelei de metrou, inclusiv achiziţionarea de material rulant
3.1.3. Îmbunătățirea siguranței și securității pe toate modurile de transport Obiectivul vizează implementarea măsurilor care contribuie la îmbunătățirea siguranței traficului și securității transporturilor, în conformitate cu strategiile naționale în domeniu și cu planurile de dezvoltare urbană. În plus finanțarea măsurilor de asistență tehnică pentru elaborarea strategiilor și pentru realizarea planurilor de acțiune se va asiguraîn cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică.
Îmbunătăţirea siguranţei traficului şi securităţii transporturilor pentru toate modurile de transport.
Îmbunătățirea eficienței energetice și siguranța aprovizionarii prin dezvoltarea sistemelor inteligente de distributie, stocare si transmisie si prin integrarea productiei din resurse regenerabile distribuite.
6. Protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor
4.1 Investiţii în sectorul apă pentru a îndeplini cerinţele acquis-ului de mediu al Uniunii şi pentru a răspunde nevoilor identificate de statele membre pentru investiţii suplimentare acestor cerinţe
4.Protecţia mediului şi promovarea utilizării eficiente a resurselor
4.1.1. Colectarea şi epurarea apelor uzate urbane şi asigurarea alimentării cu apă potabilă a populaţiei
Construirea/reabilitarea reţelelor de canalizare şi a staţiilor de epurare a apelor uzate în aglomerări mai mici de 10.000 l.e. şi peste 10.000 l.e.
Reabilitarea, extinderea reţelelor de canalizare şi modernizarea staţiilor de epurare a apelor uzate în aglomerări mai mari de 2.000 l.e.;
Implementarea şi eficientizarea managementului nămolului rezultat în cadrul procesului de epurare
Reabilitarea şi construcţia de staţii de tratare împreună cu măsuri de creştere a siguranţei în alimentare şi reducerea riscurilor de contaminare a apei potabile
Reabilitarea şi extinderea sistemelor existente de transport și distribuţie a apei
Dezvoltarea şi îmbunătăţirea infrastructurii sistemelor centralizate de alimentare cu apă în localităţile urbane și rurale
4.2 Investiţii în sectorul deşeuri pentru a îndeplini cerinţele acquis-ului de mediu al Uniunii şi pentru a răspunde nevoilor identificate de statele membre pentru investiţii suplimentare acestor cerinţe
4.2.1. Consolidarea şi extinderea sistemelor de management integrat al deşeurilor, inclusiv recuperarea energiei din deşeuri
Consolidarea şi extinderea sistemelor integrate de management al deşeurilor
4.2.2. Sprijinirea investiţiilor care promovează prevenirea generării de deşeuri, reutilizarea, reciclarea, inclusiv utilizarea lor ca materii prime secundare / subproduse, în vederea creşterii eficienţei utilizării resurselor naturale
Promovarea sistemelor de prevenire a generării de deşeuri şi reutilizare/valorificare
Recuperarea energiei din deşeuri pentru acele deşeuri care nu mai pot fi reciclate
Creşterea cantităţii de deşeuri reciclate/tratate şi promovarea eficientă a utilizării resurselor naturale
5.1 Protejarea şi refacerea biodiversităţii, protecţia solului şi refacerea şi promovarea serviciilor ecosistemelor, inclusiv prin reţeaua NATURA 2000 şi coridoare ecologice
5. Protejarea si refacerea biodiversitatii, remedierea solurilor contaminate si monitorizarea calitatii aerului
5.1.1. Monitorizarea şi evaluarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitarăşi asigurarea unui management eficient al ariilor protejate, inclusiv siturilor Natura 2000, la nivel de sitși/sau la nivel naţional.
Elaborare studii, cartare GIS a habitatelor naturale şi inventarierea speciilor sălbatice de interes comunitar în vederea determinării măsurilor (incl. acţiunilor) pentru îmbunătăţirea/menţinerea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară, fie la nivel naţional, fie la nivel de sit
Conştientizarea publicului prin:· Derularea de campanii de informare şi conştientizarea publicului prin materiale tipărite (ghiduri, broşuri, leafleat-uri, albume, etc.), mass-media, seminarii, conferinţe;
Conştientizarea publicului prin Crearea unor mecanisme care să susţină dezvoltarea durabilă a comunităţilor şi creşterea standardelor de viaţă pentru populaţia locală (promovarea practicilor şi meşteşugurilor tradiţionale, încurajarea ecoturismului local)
Implementarea măsurilor pentru îmbunătăţirea/menţinerea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară
Investiţii în infrastructura pentru uz public orientată spre protecţia şi gestionarea mediului în ariile naturale protejate
Activităţi privind menţinerea sau îmbunătăţirea stării de conservare a habitatelor şi speciilor în ariile naturale protejate, realizate conform planului de management/setului de măsuri propuse
Identificarea şi prioritizarea speciilor invazive şi a căilor de pătrundere ale acestora şi controlul/eradicarea speciilor cu potenţial invaziv mai ridicat
Crearea şi menţinerea coridoarelor ecologice, menţinerea coridoarelor de migraţie a speciilor, conservarea conectivităţii şi funcţionalităţii ecologice, menţinerea şi/sau îmbunătăţirea conectivităţii pentru reţeaua de arii protejate, inclusiv a reţelei Natura 2000 poduri ecologice şi eco-conductele pentru re-conectarea zonelor naturale care au fost divizate artificial
Reconstrucţia ecologică a ecosistemelor degradate de pe suprafaţa ariilor naturale protejate, inclusiv a siturilor Natura 2000
5.2 Decontaminarea terenurilor industriale dezafectate și reducerea poluării aerului
5. Protejarea si refacerea Biodiversitatii, remedierea solurilor contaminate si monitorizarea calitatii aerului
5.2.1. Dezvoltarea şi optimizarea evaluării calităţii aerului la nivel naţional, inclusiv pentru monitorizarea calităţii aerului
5.2.2. Decontaminarea terenurilor industriale
Dezvoltarea şi optimizarea Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului
Dezvoltarea unui sistem de prognoză a calităţii aerului
Dezvoltarea unui sistem unic, interactiv de inventariere a emisiilor de poluanţi în aer, prin crearea unei baze de date în conformitate cu cerinţele directivei INSPIRE
Îmbunătăţirea mediului urban, revitalizarea oraşelor, regenerarea şi decontaminarea terenurilor industriale dezafectate (inclusiv zonele de conversie), reducerea poluării aerului
5. Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor
6.1 Sprijinirea investiţiilor pentru adaptarea la schimbările climatice, inclusiv a unor abordări bazate pe ecosistem
4.3.1. Îmbunătăţirea/menţinerea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară urmare a evaluării stării lor de conservare prin utilizarea sistemului naţional de monitorizare, precum şi asigurarea unui management eficient al ariilor protejate, inclusiv Natura 2000, la nivel de sit şi integrat în sistemul naţional pentru planurile de
6. Promovarea adaptãrii la schimbãrile climatice, prevenirea ºi gestionarea riscurilor
6.1.1. Prevenirea şi reducerea impactului schimbărilor climatice asupra producerii fenomenului de inundaţii
Măsuri non-structurale (soft measures) care vor include infrastructuri verzi precum împăduririle, stabilirea unor zone inundabile controlat, impunerea unor practici agricole care să reducă viiturile, sistematizarea teritoriului (inclusiv măsuri de interzicere a construcţiilor ori a defrişărilor în anumite zone), măsuri bazate pe ecosisteme
Măsuri structurale pentru construirea ori reabilitarea infrastructurii de reducere a riscului de inundaţii care vor include cu prioritate investiţii pentru stocarea/devierea apelor provenite de la inundaţii şi într-o mai mică măsură construirea de îndiguiri, regularizări de albii şi apărări de maluri
Actualizarea/completarea hărţilor de hazard şi risc la inundaţii
Dezvoltarea de studii, metodologii, evaluări și rapoarte
Asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectelor
Asistenţă tehnică pentru management de proiect şi supervizarea lucrărilor
6.1.2. Prevenirea şi reducerea impactului schimbărilor climatice asupra producerii fenomenului de eroziune costieră
Reabilitarea şi protecţia plajelor incluzând înnisipări artificiale, crearea de noi plaje, diguri şi epiuri pentru retenţia nisipului, diguri de stabilizare a plajelor
Reabilitarea şi protecţia falezelor incluzând lucrări de consolidare, drenaje, ziduri de sprijin
Construirea/reabilitarea digurilor submerse
Asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectelor
Asistenţă tehnică pentru management de proiect şi supervizarea lucrărilor
6.2 Promovarea investiţiilor pentru a aborda riscurile specifice, asigurând reziliențaîn faţa dezastrelor şi dezvoltarea de sisteme de gestionare a dezastrelor
6. Promovarea adaptãrii la schimbãrile climatice, prevenirea ºi gestionarea riscurilor
6.2.1. Dezvoltarea şi întărirea serviciilor profesioniste şi voluntare pentru situaţii de urgenţă şi a centrelor rapide de intervenţie
Dezvoltarea capacităţii şi calităţii serviciilor de urgenţă prin dezvoltarea infrastructurii si a sistemului de pregătire a personalului ce încadrează serviciile de urgenţă profesioniste şi voluntare
Modernizarea sistemului de comandă a incidentelor şi a sistemelor IT asociate
Înlocuirea echipamentelor şi vehiculelor de intervenţie
Constituirea şi dotarea unor centre regionale de intervenţie multi-risc în vederea asigurării unui răspuns oportun şi eficient la nivel regional
Dotarea serviciilor profesioniste şi voluntare pentru situaţii de urgenţă cu tehnică, mijloace şi echipament de intervenţie care să permită reducerea timpului de intervenţie în caz de dezastre, răspunsul în caz de dezastru major, protecţia personalului de intervenţie, creşterea eficienţei răspunsului şi protejarea mediului
Completarea şi dotarea centrelor rapide de intervenţie
Asistenţă tehnică pentru pregătirea proiectelor
Asistenţă tehnică pentru management de proiect şi supervizarea investițiilor/lucrărilor
4. Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon în toate sectoarele
7.1 Promovarea producerii şi distribuţiei de energie provenită din RER
7. Energie sigură şi curată pentru o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon
7.1.1. Valorificarea resurselor regenerabile pentru producerea energiei electrice şi termice (biomasă, geotermal, microhidro)
Realizarea şi modernizarea de noi capacităţi de producţie a energiei electrice în microhidrocentrale
Realizarea şi modernizarea de noi capacităţi de producţie a energiei electrice şi termice în centrale pe biomasă
Realizarea şi modernizarea de noi capacităţi de producţie a energiei termice în centrale geotermale
Sprijinirea racordării capacităţilor de producţie a energiei electrice şi termice din surse regenerabile la reţelele de distribuţie
7.2 Promovarea utilizării cogenerării de înaltă eficienţă, pe baza cererii de energie termică utilă
7. Energie sigură şi curată pentru o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon
7.2.1. Îmbunătăţirea eficienţei energetice la întreprinderi prin sisteme de cogenerare de înaltă eficienţă
Construcţia centralelor cogenerare de înaltă eficienţă de mică putere pe combusitibili fosili
7.3 Dezvoltarea și implementarea unor sisteme de distribuție inteligente care funcționează la niveluri de tensiune joasă și medie
7. Energie sigură şi curată pentru o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon
7.3.1. Implementarea distribuţiei inteligente de energie electrică la joasă tensiune
Realizarea a 8 proiecte pilot de contorizare inteligentă a câte unei zone omogene deconsumatori de energie electrică
7.3.2. Realizarea de sisteme de monitorizare a distribuţiei energiei electrice şi termice la nivelul platformelor industriale în vederea creşterii eficienţei energetice
Implementarea unui număr de sisteme de monitorizare a consumurilor de energie la consumatorii industriali
7.4 Îmbunătățirea eficienței energetice și siguranța aprovizionării prin dezvoltarea sistemelor inteligente de distribuție, stocare și transmisie și prin integrarea produției din resurse regenerabile distribuite.
7.4.1 Realizarea de sisteme inteligente de transport energie electrica
Realizarea si/sau modernizarea de noi capacitãþi de transport a energiei electrice parte a sistemului naþional de transport
6.4.2. Interconectarea Sistemului Național de Transport a Gazelor Naturale din România cu cel din Republica Moldova pe direcția Iași-Ungheni prin construcṭia sistemului de transport Oneşti – Gherăeşti – Leṭcani
Realizarea de noi sisteme de transport a gazelor naturale prin interconectarea cu sistemele de transport a statelor vecine


Lasă un răspuns

%d blogeri ca acesta: