POCU – Programul Operational Capital Uman – 2014

23-02-15 Admin 0 comment

 

Obiective Tematice Prioritati de investitii Axa prioritara Obiectiv Specific
8. Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor
8.1.1 Accesul la locuri de muncă pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă și pentru persoanele inactive, inclusiv pentru șomerii de lungă durată și pentru persoanele cu șanse mici de angajare, inclusiv prin inițiative locale de angajare și sprijin pentru mobilitatea forței de muncă
3. Locuri de muncă pentru toţi
Îmbunătăţirea participării pe piaţa muncii a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, vizând în special şomerii pe termen lung, persoanele inactive, femeile, lucrătorii în vârstă, persoanele de etnie romă, persoanele cu dizabilităţi şi alte grupuri vulnerabile, persoanele din mediul rural.
8.2.3 Integrarea durabilă pe piața forței de muncă a tinerilor, în special a celor care nu au un loc de muncă, care nu urmează studii sau cursuri de formare, inclusiv a tinerilor care se confruntă cu riscul excluziunii sociale și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin implementarea garanției pentru tineri;
1. Locuri de muncă pentru tineri
Asigurarea faptului că tinerii (cu vârsta cuprinsă între 16 şi 25 de ani) din regiunile Centru, Sud‐Est şi Sud Muntenia fie au un loc de muncă, fie urmează o formă de educaţie sau de formare (reconversie) profesională (la patru luni după părăsirea şcolii sau a sistemului de învăţământ terţiar)
2. Îmbunătăţirea situaţiei tinerilor din categoria NEET
Asigurarea faptului că tinerii din categoria NEET (cu vârsta cuprinsă între 16 şi 25 de ani) din regiunile ce beneficiază de sprijin sunt încadraţi fie în muncă, fie într‐un program educaţional sau de formare (reconversie) în termen de maximum patru luni de la părăsirea şcolii sau a sistemului de învăţământ terţiar
8.3.3 Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare
3. Locuri de muncă pentru toţi
Încurajarea antreprenoriatului şi a înfiinţării de întreprinderi, cu accent special pe sectoarele prioritare (inteligenţă, creştere, export, etc.)
8.5.5 Adaptarea la schimbare a lucrătorilor, întreprinderilor şi a antreprenorilor
3. Locuri de muncă pentru toţi
Sprijinirea dezvoltării întreprinderilor în sectoarele prioritare şi lanţuri valorice conectate, astfel cum au fost identificate în SNC şi în SN‐CDI
8.7.7 Modernizarea instituțiilor pieței forței de muncă, precum serviciile publice și private de ocupare a forței de muncă și îmbunătățind satisfacerea nevoilor pieței forțelor de muncă, prin măsuri de stimulare a mobilității transnaționale a lucrătorilor și prin programe de mobilitate și printr‐o mai bună cooperare între instituții și părțile interesate relevante;
3. Locuri de muncă pentru toţi
Consolidarea capacităţii instituţiilor de pe piaţa muncii de a oferi servicii de înaltă calitate, adaptate nevoilor pieţei muncii
9. Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei şi a oricărei forme de discriminare
9.2.2 Integrarea socioeconomică a comunităţilor marginalizate, cum ar fi romii
4. Incluziunea socială şi combaterea sărăciei
Promovarea incluziunii active şi reducerea incidenţei sărăciei în rândul minorităţii rome şi a altor comunităţi dezavantajate din zonele urbane şi rurale
9.4.4 Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general
4. Incluziunea socială şi combaterea sărăciei
Îmbunătăţirea accesului la servicii de asistenţă medicală şi sociale, precum şi la servicii sociale de interes general, caracterizate de costuri moderate şi de calitate, prin promovarea tranziţiei către servicii integrate la nivelul comunităţii
9.5.5 Promovarea antreprenoriatului social și a integrării profesionale în întreprinderile sociale și promovarea economiei sociale și solidare pentru a facilita accesul la locuri de muncă;
4. Incluziunea socială şi combaterea sărăciei
Dezvoltarea economiei sociale şi promovarea antreprenoriatului social
9.6.6 Strategii de dezvoltare locală elaborate la nivelul comunității
4. Incluziunea socială şi combaterea sărăciei
Promovarea incluziunii active şi reducerea incidenţei sărăciei în rândul minorităţii rome şi a altor comunităţi dezavantajate din zonele urbane şi rurale
10. Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții
10.1.1 Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare
5. Educaţie şi competenţe
Îmbunătăţirea accesului şi nivelului de participare la programe de educaţie a copiilor preşcolari şi la învăţământ primar şi secundar de calitate.
Creşterea ratei de retenţie şcolară în educaţia şi formarea profesională iniţială şi creşterea participării la educaţie a grupurilor expuse riscului excluziunii
10.2.2 Imbunătățirea calității și a eficienței învățământului terțiar și a celui echivalent și a accesului la acestea, în vederea creșterii participării și a nivelului de educație, în special pentru grupurile defavorizate
5. Educaţie şi competenţe
Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei învăţământului terţiar, precum şi a accesului şi a ratelor de participare la studiile de nivel terţiar.
10.3 Creșterea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupele de vârstă în cadre formale, nonformale și informale, actualizarea cunoștințelor, a competențelor și a aptitudinilor forței de muncă și promovarea unor parcursuri de învățare flexibile, inclusiv prin orientarea profesională și validarea competențelor dobândite
5. Educaţie şi competenţe
Creşterea ratei de ocupare printre participanţii la programele de educaţie şi formare vocaţională la 12 luni după absolvire.
10.4 Sporirea relevanței pe piața forței de muncă a educației și a sistemelor de formare, facilitarea tranziției de la educație la piața forțelor de muncă și consolidarea formării și a sistemelor de formare profesională, precum și a calității lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competențelor, adaptarea programelor de învățământ și instituirea și dezvoltarea unor sisteme de învățare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare duală și programe de ucenicie
5. Educaţie şi competenţe
Creşterea relevanţei şi îmbunătăţirea accesului la educaţie şi formare profesională pe tot parcursul vieţii.


Lasă un răspuns

%d blogeri ca acesta: