POC – Programul Operational Competitivitate – POSCCE 2014

23-02-15 Admin 0 comment

 

Obiective Tematice Prioritati de investitii Axa prioritara Obiectiv Specific Tip Activitate Program Ref Art. Fond Suma
1. Consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice și a inovării Art. 9 1. Reg. 1303/2013 FSE
1. Promovarea investițiilor în C&I, dezvoltarea de legături și sinergii între întreprinderi, centrele de cercetare și dezvoltare și învățământul superior, în special promovarea investițiilor în dezvoltarea de produse și de servicii, transferul de tehnologii, inovarea socială, eco-inovarea și aplicațiile de servicii publice, stimularea cererii, crearea de rețele și de grupuri și inovarea deschisă prin specializarea inteligentă, precum și sprijinirea activităților de cercetare tehnologică și aplicativă, liniilor-pilot, acțiunilor de validare precoce a produselor, capacităților de producție avansate și de primă producție, în special în domeniul tehnologiilor generice esențiale și difuzării tehnologiilor de uz general; Art. 5 1. (b) Reg. 1301/2013
1. Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor FSE 692
Creșterea investiţiilor private în CDI și încurajarea cererii pentru CDI
1.1.1: Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere
1.1.2: Măsuri de capital de risc în favoarea IMM-urilor inovative
1.1.3 Credite şi garanţii în favoarea IMM-urilor inovatoare şi a organizaţiilor de cercetare care răspund cererilor de piaţă
1.1.4: Sprijinirea spin –off-urilor şi start –up-urilor inovatoare
Creșterea transferului de cunoștințe, tehnologie și personal cu competențe CDI prin parteneriate între mediul privat și cel de cercetare
1.1.5: Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe (Knowledge Transfer Partnerships)
2. Îmbunătățirea infrastructurilor de cercetare și inovare (C&I) și a capacităților pentru a dezvolta excelența în materie de C&I și promovarea centrelor de competență, în special a celor de interes european Art. 5 1. (a) Reg. 1301/2013
1. Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor
Creșterea excelenței bazei științifice ca motor al inovării, prin dezvoltarea infrastructurii CD
1.2.1: Mari infrastructuri de CD
1.2.2: Dezvoltarea unor reţele de centre CD, coordonate la nivel naţional şi racordate la reţele europene şi internaţionale de profil și asigurarea accesului cercetătorilor la publicații științifice și baze de date europene și internaționale
Creșterea implicării în cercetarea la nivel UE, prin deblocarea potențialului pentru excelență în CDI, ca de exemplu în programul cadru Orizont 2020 și prin atragerea de talente și competențe avansate în sistemul național de CDI
1.2.3: Crearea de sinergii cu acţiunile de CDI ale programului-cadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene şi alte programe CDI internaţionale
1.2.4: Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacității CD
2. Îmbunătățirea accesului și a utilizării și creșterea calității TIC Art. 9 2. Reg. 1303/2013 FEDR
3. Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-incluziune, e-cultura și e-sănătate Art. 5 2. (c) Reg. 1301/2013
2. Tehnologia Informației si Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă FEDR 531
Creșterea eficienței activităților publice prin dezvoltarea serviciilor de e guvernare, asigurarea interoperabilității și securității informatice și utilizarea tehnologiilor cloud și a instrumentelor media sociale
2.1.1 Dezvoltarea, consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e-guvernare tip 2.0 centrate pe evenimente din viața cetățenilor și întreprinderilor
2.1.2 Asigurarea securității cibernetice a sistemelor TIC și a rețelelor informatice
2.1.3 Asigurarea utilizării tehnologiilor cloud computing și a tehnologiilor de colaborare media sociale
2.1.4 Promovarea conceptelor de date deschise (Open Data) și utilizarea tehnologiilor de tip “Big Data” pentru analiza datelor și raportarea lor la nivel național
Dezvoltarea infrastructurii și sistemelor TIC, precum și a competențelor digitale pentru susținerea e‐educației, e-sănătății, a culturii on‐line și a incluziunii digitale
2.1.5 Îmbunătățirea competențelor digitale și sporirea conținutului digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură
4. Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC Art. 5 2. (b) Reg. 1301/2013
2. Tehnologia Informației si Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă
Creșterea integrării pe verticală a soluțiilor TIC în economie și susținerea antreprenoriatului și inovării pentru dezvoltarea de produse și servicii TIC
2.2.1 Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere/poli de competitivitate
2.2.2 Sprijinirea utilizării TIC pentru dezvoltarea afacerilor, în special a cadrului de derulare a comerțului electronic
5. Extinderea conexiunii în bandă largă și difuzarea rețelelor de mare viteză, precum și sprijinirea adoptării tehnologiilor emergente și a rețelelor pentru economia digitală Art. 5 2. (a) Reg. 1301/2013
2. Tehnologia Informației si Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă
Extinderea și dezvoltarea infrastructurii de comunicații în bandă largă de mare viteză
2.3.1 Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet


Lasă un răspuns

%d blogeri ca acesta: