PNDR – Planul National de Dezvoltare Rurala – 2014

23-02-15 Admin 0 comment

 

Obiective Tematice Nevoia de Dezvoltare Prioritati de investitii Axa prioritara Domeniu de interventie Masuri Program
1. Cunoștințe adecvate de agricultură, agrolimentare si de mediu
1. Încurajarea transferului de cunoștințe şi a inovării în agricultură, în silvicultură şi în zonele rurale
1 A. Încurajarea inovării, a cooperării şi a creării unei baze de cunoștințe în zonele rurale
1. Transfer de cunoștințe şi acțiuni de informare
2. Servicii de consiliere
16 Cooperare
1 B. Consolidarea legăturilor dintre agricultură, producția alimentară şi silvicultură, pe de o parte, şi cercetare şi inovare, pe de altă parte, inclusiv în scopul unei gestionări mai bune a mediului şi al unei performanțe de mediu îmbunătățite
16 Cooperare
1 C. Încurajarea învățării pe tot parcursul vieţii şi a formării profesionale în sectoarele agricol şi forestier
1 Transfer de cunoştinţe şi acţiuni de informare
Submăsura 1.1 Sprijin pentru formarea profesională şi dobândirea de competenţe
Submăsura 1.2 Sprijin pentru activităţi demonstrative si de informare
2. Creşterea viabilității exploatațiilor şi a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile şi promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor
2A. Îmbunătățirea performanței economice a tuturor fermelor şi facilitarea restructurării şi modernizării fermelor, în special în vederea creşterii participării şi orientării către piață, cât şi a diversificării agricole
4 Investiții în active fizice
Submăsura 4.1 Investiţii în exploataţii agricole
Submăsura 4.3 Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea şi adaptarea infrastructurii agricole şi silvice
6 Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor
Submăsura 6.3 Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici
16 Cooperare
1 Transfer de cunoştinţe şi acţiuni de informare
2 Servicii de consiliere
2. B. Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificaţi corespunzător şi, în special, a reînnoirii generaţiilor
6 Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor
Submăsura 6.1 Sprijin pentru tinerii fermieri
1 Transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare
Submăsura 1.1 Sprijin pentru formarea profesională şi dobândirea de competenţe
2 Servicii de consiliere
3. Promovarea organizării lanţului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animale şi gestionării riscurilor în agricultură
3A. Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanţul agro-alimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe pieţele locale şi în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor şi organizațiilor de producători și al organizaţiilor interprofesionale
9 Înfiinţarea grupurilor de producători
16 Cooperare
4 Investiţii în active fizice
Submăsura 4.2 Investiţii pentru procesarea/marketingul produselor agricole
2 Servicii de consiliere
1 Transfer de cunoștințe și acțiuni de informare
Submăsura 1.2 Sprijin pentru activități demonstrative și de informare
14 Bunăstarea animalelor
3B. Sprijinirea gestionării și a prevenirii riscurilor la nivelul exploatațiilor
17 Managementul riscului
Submăsura 17.2 Contribuţii financiare pentru fonduri mutuale
1 Transfer de cunoștințe și informare
1.2 Sprijin pentru activități demonstrative și de informare
4. Refacerea, conservarea şi consolidarea ecosistemelor care sunt legate de agricultură şi silvicultură
4A. Refacerea, conservarea şi dezvoltarea biodiversității, inclusiv în zonele Natura 2000, în zonele care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice şi în cadrul activităților agricole de mare valoare naturală, precum şi a stării peisajelor europene
10 Agro-mediu și climă
11 Agricultură ecologică
13 Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice
8. Investiţii în dezvoltarea zonelor forestiere și ameliorarea viabilității pădurilor
Submăsura 8.1 – Împădurirea și crearea de suprafețe împădurite
1 Transfer de cunoştinţe şi acţiuni de informare
4B. Ameliorarea gestionării apelor, inclusiv gestionarea îngrășămintelor şi a pesticidelor
10 Agro-mediu şi climă
11 Agricultură ecologică
8 Investiţii în dezvoltarea zonelor forestiere și ameliorarea viabilității pădurilor
Submăsura 8.1 – Împădurirea și crearea de suprafețe împădurite
1 Transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare
4C. Prevenirea eroziunii solului şi ameliorarea gestionării solului
10 Agro-mediu – climă
11 Agricultură ecologică
13 Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice
8 Investiţii în dezvoltarea zonelor forestiere și ameliorarea viabilității pădurilor
Submăsura 8.1 – Împădurirea și crearea de suprafețe împădurite
1 Transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare
5. Promovarea utilizării eficiente a resurselor și sprijinirea tranziției către o economie cu emisii reduse de carbon și rezistentă la schimbările climatice în agricultură, industria alimentara și sectorul forestier
5A. Eficientizarea utilizării apei în agricultură
4 Investiţii în active fizice
Submăsura 4.1 Investiţii în exploataţii agricole
Submăsura 4.3 Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice
10 Agro-mediu și climă
16 Cooperare
5B. Eficientizarea utilizării energiei în sectorul agro-alimentar
4 Investiţiile în active fizice
Submăsura 4.1 Investiţii în exploataţii agricole
Submăsura 4.2 Sprijin pentru investiţii pentru procesarea/marketingul produselor agricole
5C. Facilitarea furnizării şi a utilizării surselor regenerabile de energie, a subproduselor, a deșeurilor, a reziduurilor şi a altor materii prime nealimentare, în scopul bioeconomiei
4 Investiţii în active fizice
Submăsura 4.1 Investiţii în exploataţii agricole
Submăsura 4.2 Investiţii pentru procesarea/marketingul produselor agricole
6 Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor
Submăsura 6.2. Sprijin pentru activităţi neagricole în zone rurale
Submăsura 6.4 Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole
7 Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale
Submăsura 7.2. Investiţii în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică
5D. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi de amoniac din agricultură
4 Investiţii în active fizice
Submăsura 4.1 Investiţii în exploataţii agricole
10 Agro-mediu şi climă
1 Transfer de cunoştinţe şi acţiuni de informare
5E. Promovarea conservării şi a sechestrării carbonului în agricultură şi silvicultură
8 Investiţii în dezvoltarea zonelor forestiere și ameliorarea viabilității pădurilor
Submăsura 8.1 – Împădurirea și crearea de suprafețe împădurite
11 Agricultură ecologică
10 Agro-mediu şi climă
1 Transfer de cunoștințe şi acțiuni de informare
6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei şi a dezvoltării economice în zonele rurale
6A. Facilitarea diversificării, a înființării şi a dezvoltării de întreprinderi mici şi a creării de locuri de muncă
4 Investiții în active fizice
Submăsura 4.2 Investiţii pentru procesarea/marketingul produselor agricole
6 Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor
Submăsura 6.2 Sprijin pentru activităţi neagricole în zone rurale
Submăsura 6.4 Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole
LEADER
16 Cooperare
2 Servicii de consiliere
6B. Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale
7 Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale
LEADER
2. Servicii de consiliere adecvate si de calitate pentru fermieri, grupuri de producatori, microintreprinderi si intreprinderi mici non-agricole nou infiintate
3. Utilizarea rezultatelor activităţilor de cercetare-inovare de catre fermieri
4. Nivel adecvat de capital și de tehnologie pentru ferme
5. Sector de procesare agro-alimentar modernizat si adaptat la standardele UE
6. Reînnoirea generațiilor de fermieri
7. Restructurarea şi modernizarea fermelor mici, în ferme orientate către piaţă
8. Grupuri şi organizații de producători infiintate
9. Cooperarea fermierilor si a actorilor din mediul rural pentru stimularea lanţurilor scurte de aprovizionare
10. Produse agro-alimentare de calitate
11. Gestionarea riscului in agricultura
12. Acces facil la instrumente financiare adecvate pentru fermieri, microintreprinderile si intreprinderile mici din mediul rural
13. Menținerea biodiversității și a valorii de mediu a suprafețelor agricole cu înaltă valoare naturală (HNV) și a sistemelor agricole tradiționale
14. Management sustenabil al pădurilor (SFM), îmbunătățirea accesibilității pădurilor și accesul la tehnologii prietenoase cu mediul în sectorul forestier
15. Creșterea suprafețelor forestiere
16. Menţinerea calității resurselor de apă
17. Protecția resurselor de sol
18. Adaptarea la efectele schimbărilor climatice
19.Menținerea nivelului redus de emisii de gaze cu efect de seră (GES) din sectorul agricol și din spaţiul rural și sprijinirea trecerii către o economie cu emisii scăzute de carbon
20. Reducerea gradului de sărăcie și a riscului de excluziune socială
21. Infrastructura de bază şi servicii adecvate în zonele rurale pentru cresterea atractivitatii si a calitatii vietii in mediul rural
22. Locuri de muncă în mediul rural
23. Patrimoniu local conservat
24. Dezvoltare locală prin abordarea LEADER
25. Retea nationala de dezvoltare rurala care sa interconecteze actorii implicaţi în dezvoltarea rurală si facilitarea schimbului de informații, cunoștințe și experiențe
26. Acces la infrastructura si utilizarea servicii de internet in banda larga
27. Infrastructructura de invățământ agricol
28. Reducerea abandonului şcolar din mediul rural
29. Piața funciara functionala


Lasă un răspuns

%d blogeri ca acesta: