ORDIN nr. 118 din 20 mai 2010

05-11-15 Admin 0 comment

ORDIN nr. 118 din 20 mai 2010
pentru aprobarea Dispoziţiilor generale de apãrare împotriva incendiilor la structuri de primire turistice, unitãţi de alimentaţie publicã şi unitãţi de agrement

EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
Nr. 118 din 20 mai 2010
MINISTERUL DEZVOLTÃRII REGIONALE ŞI TURISMULUI
Nr. 1.709 din 10 iunie 2010
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 29 iunie 2010

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2) din Legea nr. 307/2006 privind apãrarea împotriva incendiilor, cu modificãrile ulterioare, şi ale art. 11 lit. c) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţã, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 1.490/2004 , cu modificãrile ulterioare, precum şi potrivit prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 1.016/2004 privind mãsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementãrilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societãţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeanã, cu modificãrile ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 15/2008 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al art. 13 alin (6) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltãrii Regionale şi Turismului, cu modificãrile ulterioare,

ministrul administraţiei şi internelor şi ministrul dezvoltãrii regionale şi turismului emit urmãtorul ordin:

ART. 1
Se aprobã Dispoziţiile generale de apãrare împotriva incendiilor la structuri de primire turistice, unitãţi de alimentaţie publicã şi unitãţi de agrement, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
Prezentul ordin intrã în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Prezentul ordin a fost adoptat conform procedurii de notificare prevãzute de Directiva 98/34/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaţii în domeniul standardelor şi reglementãrilor tehnice, publicatã în Jurnalul Oficial al Comunitãţilor Europene (JOCE) nr. L 204 din 21 iulie 1998, astfel cum a fost modificatã prin Directiva 98/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, publicatã în Jurnalul Oficial al Comunitãţilor Europene (JOCE) nr. L 217 din 5 august 1998, şi litera F din anexa la Directiva 2006/96/CE a Consiliului din 20 noiembrie 2006 de adoptare a anumitor directive în domeniul liberei circulaţii a mãrfurilor, având în vedere aderarea Bulgariei şi României, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 363 din 20 decembrie 2006.

Ministrul administraţiei şi internelor,
Vasile Blaga

Ministrul dezvoltãrii regionale şi turismului,
Elena Gabriela Udrea

ANEXÃ

DISPOZIŢII GENERALE
privind apãrarea împotriva incendiilor la structuri de primire turistice,
unitãţi de alimentaţie publicã şi unitãţi de agrement

CAP. I
Scop şi domeniu de aplicare

ART. 1
Scopul prezentelor Dispoziţii generale privind apãrarea împotriva incendiilor la structuri de primire turistice, unitãţi de alimentaţie publicã şi unitãţi de agrement, denumite în continuare dispoziţii generale, este de prevenire şi reducere a riscurilor de producere a incendiilor, de asigurare a condiţiilor pentru limitarea propagãrii şi dezvoltãrii acestora prin mãsuri tehnice şi organizatorice pentru protecţia utilizatorilor, forţelor care acţioneazã la intervenţie, bunurilor şi mediului împotriva efectelor incendiilor.
ART. 2
(1) Structurile de primire turistice, definite conform <>art. 2 lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfãşurarea activitãţii de turism în România, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 755/2001 , cu modificãrile ulterioare, ce fac obiectul prezentelor dispoziţii generale, includ:
a) structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare: hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri, hosteluri, vile, cabane, bungalouri, sate de vacanţã, campinguri, camere de închiriat în locuinţe familiale, pensiuni turistice şi agroturistice şi alte unitãţi cu funcţiuni de cazare turisticã;
b) structuri de primire turistice cu funcţiuni de alimentaţie publicã: unitãţi de alimentaţie din incinta structurilor de primire cu funcţiuni de cazare, unitãţi de alimentaţie publicã situate în staţiuni turistice, precum şi cele administrate de societãţi comerciale de turism, restaurante, baruri, cantine, unitãţi de fastfood, cofetãrii, patiserii şi care sunt atestate conform legii;
c) structuri de primire turistice cu funcţiuni de agrement: cluburi, cazinouri, discoteci, sãli polivalente, instalaţii şi dotãri specifice agrementului turistic;
d) structuri de primire turistice cu funcţiuni de tratament balnear: unitãţi de prestãri de servicii pentru tratament balnear, componente integrate sau arondate complexurilor de turism balnear.
(2) Nu fac obiectul prezentelor dispoziţii generale aspectele specifice referitoare la structurile de primire turistice cu funcţiuni de transport.
ART. 3
(1) Prezentele dispoziţii generale se aplicã şi unitãţilor de alimentaţie publicã, unitãţilor de agrement şi altele asemenea, care nu sunt clasificate, potrivit normelor legale în vigoare, ca structuri de primire turistice.
(2) Fac obiectul prezentelor dispoziţii generale unitãţile de fast-food, cofetãriile şi patiseriile cu afluenţã de public, care au minimum 40 de locuri la mese destinate servirii persoanelor.
(3) Unitãţilor de fast-food, cofetãriilor şi patiseriilor care au mai puţin de 40 de locuri la mese destinate servirii persoanelor, precum şi sãlilor de jocuri cu o capacitate de cel mult 10 locuri li se aplicã prevederile art. 56.
ART. 4
Prezentele dispoziţii generale completeazã cu prevederi specifice Normele generale de apãrare împotriva incendiilor, aprobate prin <>Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007 , alãturi de alte reglementãri tehnice din domeniul apãrãrii împotriva incendiilor aferente unitãţilor care fac obiectul prezentelor dispoziţii generale.
ART. 5
Dispoziţiile generale se aplicã şi sunt obligatorii pe întregul teritoriu al României, indiferent de forma de proprietate şi de organizare a structurilor de primire turistice, unitãţilor de alimentaţie publicã şi unitãţilor de agrement.

CAP. II
Organizarea activitãţii de apãrare împotriva incendiilor

ART. 6
(1) Structurile de primire turistice, unitãţile de alimentaţie publicã şi unitãţile de agrement sunt reprezentate de persoana cu atribuţii de conducere.
(2) Prin persoanã cu atribuţii de conducere, denumitã în continuare conducãtorul unitãţii, se înţelege, dupã caz, proprietarul sau administratorul structurii de primire turistice, unitãţii de alimentaţie publicã şi unitãţii de agrement.
ART. 7
Conducãtorul unitãţii are urmãtoarele obligaţii principale din punctul de vedere al apãrãrii împotriva incendiilor:
a) obţine autorizaţiile necesare conform legii;
b) asigurã încadrarea cu personal cu atribuţii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor;
c) asigurã condiţiile pentru desfãşurarea controalelor de apãrare împotriva incendiilor organizate de inspectoratele pentru situaţii de urgenţã judeţene/al municipiului Bucureşti şi de cãtre personalul desemnat din cadrul unitãţii proprii;
d) ia mãsuri pentru remedierea deficienţelor constatate;
e) asigurã informarea utilizatorilor privind regulile de apãrare împotriva incendiilor;
f) asigurã echiparea şi dotarea cu mijloace tehnice de apãrare împotriva incendiilor prevãzute în documentaţiile tehnice şi în prezentele dispoziţii generale.
ART. 8
(1) Conducãtorul unitãţii care desfãşoarã activitãţi cu personal angajat permanent sau temporar din afara acesteia, în condiţiile prevãzute de lege, este obligat sã organizeze şi sã desfãşoare instruirea acestuia în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor pe baza Dispoziţiilor generale privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţã, aprobate prin <>Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 712/2005 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi a altor reglementãri specifice.
(2) Personalul este instruit şi cu privire la modalitãţile practice de asigurare a evacuãrii/salvãrii persoanelor vârstnice ori a celor care nu se pot evacua singure şi de asigurare a mijloacelor tehnice specifice adecvate, precum cãrucioare, tãrgi, pãturi, cârje, cadre de sprijin sau altele similare.
(3) Instruirea se efectueazã de persoane care îndeplinesc condiţiile prevãzute în reglementãrile în vigoare.
(4) Instructajul trebuie sã cuprindã cel puţin aspecte privind descrierea obiectivului, exploatarea spaţiilor, exploatarea instalaţiilor utilitare, exploatarea instalaţilor de stingere a incendiilor, lucrul cu foc deschis, asigurarea sistemului de alarmare, utilizarea stingãtoarelor şi a altor mijloace de intervenţie.
(5) Periodic trebuie sã se organizeze exerciţii de utilizare a mijloacelor tehnice de apãrare împotriva incendiilor, intervalul de timp între douã exerciţii fiind dat de termenele de desfãşurare a instructajului periodic în domeniul situaţiilor de urgenţã.
ART. 9
(1) Personalul cu atribuţii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor din cadrul structurilor de primire turistice, unitãţilor de alimentaţie publicã şi unitãţilor de agrement trebuie sã facã dovada cã deţine atestarea necesarã obţinutã în urma absolvirii unor cursuri de formare profesionalã în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor specifice atribuţiilor pe care urmeazã sã le îndeplineascã.
(2) Pot îndeplini aceste atribuţii şi persoanele din statele membre ale Uniunii Europene sau din cele membre ale Asociaţiei Europene a Liberului Schimb (EFTA) – pãrţi ale înţelegerii privind Zona Economicã Europeanã, care au obţinut recunoaşterea calificãrii pentru exercitarea ocupaţiilor respective.
(3) Personalul prevãzut la alin. (1) şi (2) poate fi compus din:
a) cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor;
b) personal desemnat din cadrul serviciului privat pentru situaţii de urgenţã;
c) persoanã/persoane care îndeplineşte/îndeplinesc prin cumul atribuţii în domeniul apãrãrii împotriva incendiilor;
d) persoane fizice sau juridice atestate, conform legii, pe bazã de contract.
ART. 10
Personalul prevãzut la art. 9 are urmãtoarele obligaţii principale:
a) îndrumã şi controleazã modul de aplicare a prevederilor legale pentru apãrarea împotriva incendiilor în cadrul structurilor de primire turistice, unitãţilor de alimentaţie publicã şi unitãţilor de agrement;
b) participã la controlul desfãşurat pe linia apãrãrii împotriva incendiilor de cãtre inspectorii de prevenire din cadrul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţã judeţene/al municipiului Bucureşti;
c) informeazã conducãtorul unitãţii asupra deficienţelor pe linia apãrãrii împotriva incendiilor constatate pe timpul controlului şi face propuneri de înlãturare a acestora;
d) propune întreruperea activitãţii de lucru cu publicul dacã constatã stãri de pericol iminent;
e) anunţã, conform instrucţiunilor specifice, orice eveniment care poate produce o situaţie de urgenţã în cadrul structurilor de primire turistice, unitãţilor de alimentaţie publicã şi unitãţilor de agrement;
f) instruieşte, în limita competenţelor deţinute, personalul de deservire şi cel cu responsabilitãţi pe linia apãrãrii împotriva incendiilor;
g) participã, conform atribuţiilor stabilite, la evacuarea utilizatorilor în caz de incendiu;
h) verificã menţinerea mijloacelor de marcare şi semnalizare, precum şi a mijloacelor tehnice de apãrare împotriva incendiilor conform modului de amplasare stabilit.
ART. 11
În unitãţile menţionate la art. 2, principalele categorii de utilizatori sunt:
a) personalul angajat;
b) publicul.
ART. 12
Personalul angajat din cadrul structurilor de primire turistice, unitãţilor de alimentaţie publicã şi unitãţilor de agrement are urmãtoarele obligaţii principale:
a) sã respecte normele generale de apãrare împotriva incendiilor, prevederile prezentelor dispoziţii generale şi mãsurile şi regulile specifice stabilite în cadrul unitãţii în care este angajat;
b) sã respecte instrucţiunile specifice de exploatare a aparatelor/echipamentelor aflate în dotarea unitãţii în care este angajat;
c) sã informeze publicul asupra mãsurilor specifice de apãrare împotriva incendiilor;
d) sã participe, conform atribuţiilor stabilite, la evacuarea personalului în caz de incendiu;
e) sã anunţe, conform instrucţiunilor specifice, orice eveniment care poate produce o situaţie de urgenţã;
f) sã intervinã, conform instrucţiunilor specifice, pentru stingerea oricãrui început de incendiu, utilizând mijloacele tehnice de apãrare împotriva incendiilor, din dotare.
ART. 13
Personalul structurilor de primire turistice precizate la art. 2 alin. (1) lit. a), amplasate izolat, este instruit periodic, aducându-se în atenţie, îndeosebi, urmãtoarele interdicţii:
a) uscarea, pe aparatele de bucãtãrie sau de încãlzire, a hainelor sau a altor materiale textile;
b) depozitarea de ambalaje în spaţiile destinate publicului;
c) fumatul în spaţii cu risc de incendiu.
ART. 14
Personalul care deserveşte echipamentele pentru prepararea hranei din cadrul unitãţilor de alimentaţie publicã urmeazã un instructaj special cu privire la instrucţiunile de exploatare recomandate de producãtorul echipamentelor şi la regulile specifice de intervenţie în caz de incendiu, îndeosebi pentru incendiile de uleiuri şi grãsimi.
ART. 15
(1) Conducãtorul unitãţii, prin personalul menţionat la art. 9, trebuie sã verifice cã, în cazul unui incendiu, personalul propriu este capabil sã utilizeze mijloacele de apãrare împotriva incendiilor şi sã acţioneze sistemul de alarmare şi alertare.
(2) De asemenea, personalul structurilor menţionate la art. 2 şi art. 3 alin. (1) trebuie sã aplice instrucţiunile specifice de evacuare a utilizatorilor.
ART. 16
(1) În situaţia nedotãrii cu sisteme de detectare a incendiilor, pe timpul nopţii, în structurile de primire turistice menţionate la art. 2 alin. (1) lit. a), personalul de serviciu executã verificarea periodicã a spaţiilor comune pentru observarea în fazã incipientã a unui eventual incendiu.
(2) Aceste verificãri sunt consemnate într-un document specific.

CAP. III
Reguli şi mãsuri de apãrare împotriva incendiilor

SECŢIUNEA 1
Reguli şi mãsuri generale de apãrare împotriva incendiilor

ART. 17
Conducãtorul unitãţii asigurã în permanenţã funcţionarea mijloacelor tehnice de apãrare împotriva incendiilor şi a instalaţiilor de protecţie împotriva incendiilor, din dotare, conform reglementãrilor tehnice şi la parametrii stabiliţi în proiecte tehnice.
ART. 18
(1) Reglementarea fumatului se stabileşte prin decizie sau alt act de autoritate, de cãtre conducãtorul unitãţii, în funcţie de riscul de incendiu, echiparea cu sisteme de protecţie şi alte reglementãri în vigoare.
(2) Camerele în care este admis fumatul se marcheazã corespunzãtor, iar sistemele de ventilare prevãzute în aceste încãperi nu trebuie sã asigure ventilaţia în alte pãrţi ale construcţiei în care este obligatorie asigurarea unor zone libere de fum.
(3) În locurile unde este admis fumatul se asigurã un numãr suficient de scrumiere, care se colecteazã şi se golesc periodic într-un recipient din materiale cu clasa de reacţie la foc minim A2-s1, d0, în care este interzisã colectarea altor materiale combustibile, prevãzut cu capac, amplasat în exterior.
(4) Verificarea locurilor şi spaţiilor unde este admis fumatul se efectueazã periodic, pentru a se asigura cã ţigãrile sunt stinse, conţinutul scrumierelor a fost colectat şi evacuat corespunzãtor şi cã nu existã cazuri de aprindere a unor materiale combustibile.
ART. 19
În cazul construcţiilor care fac obiectul prezentelor dispoziţii generale se interzice blocarea cãilor de acces şi intervenţie cu diferite materiale, mãrfuri, precum şi prin parcarea mijloacelor de transport şi se asigurã curãţarea şi întreţinerea acestora pe timp nefavorabil, pentru a fi practicabile în orice situaţie.
ART. 20
Nu se admite amplasarea, pe cãile de evacuare, a unor obiecte care pot îngreuna evacuarea în caz de incendiu.
ART. 21
În scopul asigurãrii condiţiilor pentru evacuarea persoanelor se iau urmãtoarele mãsuri:
a) uşile, casele scãrilor, ieşirile, precum şi traseele cãtre acestea trebuie marcate cu indicatoare de securitate prevãzute în reglementãrile în vigoare, astfel încât sã fie vizibile ziua şi noaptea;
b) uşile de pe cãile de evacuare se prevãd cu deschiderea în sensul deplasãrii persoanelor spre exterior şi se menţin în permanenţã descuiate;
c) uşile pietonale utilizate pentru evacuare, în cazul clãdirilor prevãzute cu uşi glisante sau rotative, sunt menţinute în permanenţã practicabile;
d) pe cãile de evacuare se interzice amplasarea oglinzilor sau vitrinelor pentru a nu dezorienta utilizatorii structurii de primire turistice.

SECŢIUNEA a 2-a
Reguli şi mãsuri specifice structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare

ART. 22
Este obligatorie menţinerea în permanenţã a practicabilitãţii cãilor de evacuare a persoanelor şi se interzice blocarea acestora cu diferite materiale, elemente de mobilier, obiecte electrocasnice, aranjamente florale, cãrucioare pentru lenjerie, cãrucioare pentru curãţat, mãsuţe mobile pentru roomservice, combustibili solizi sau recipiente având combustibili lichizi ori alte mãrfuri.
ART. 23
Uşile care nu sunt destinate utilizãrii de cãtre persoanele cazate şi au corespondenţã cu cãile de evacuare trebuie marcate corespunzãtor şi pãstrate închise sau prevãzute cu dispozitive de autoînchidere.
ART. 24
Se recomandã ca persoanele cu dizabilitãţi, afecţiuni locomotorii sau altele asemenea, sã fie cazate la nivelurile inferioare ale clãdirilor, în vederea asigurãrii evacuãrii rapide şi în securitate a acestora.
ART. 25
(1) La recepţie şi în fiecare camerã se pun la dispoziţia utilizatorilor, inclusiv în limbi de circulaţie internaţionalã, informaţii clare, scrise, privind posibilitãţile de alarmare, alertare, evacuare în caz de incendiu, precum şi modul în care trebuie sã se acţioneze în astfel de situaţii.
(2) Regulile minime ce se recomandã a fi respectate de utilizatori sunt prezentate în anexa nr. 1.
(3) Planurile de evacuare a persoanelor în caz de incendiu se întocmesc conform prevederilor art. 29 din normele aprobate prin <>Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007 .
ART. 26
Se interzice folosirea podurilor clãdirilor în scopul depozitãrii materialelor combustibile sau altor întrebuinţãri, precum spãlãtorii, ateliere, magazii, afumãtorii şi altele asemenea.
ART. 27
Se interzice intrarea în poduri şi subsoluri cu lumânãri, chibrituri aprinse, lãmpi şi altele asemenea.
ART. 28
Se asigurã înlãturarea depunerilor de praf, scame şi alte materiale combustibile din canalele de ventilaţie şi puţurile ascensoarelor.
ART. 29
Se interzice utilizarea lichidelor combustibile în scopuri de curãţenie.
ART. 30
Este obligatorie asigurarea permanentã a funcţionãrii iluminatului de siguranţã.
ART. 31
La construcţiile echipate cu ascensoare de pompieri se urmãreşte permanent funcţionarea acestora, inclusiv a sursei de energie de rezervã.
ART. 32
Se interzice utilizarea aparatelor electrocasnice în camerele de cazare, altele decât cele din inventarul propriu; sunt exceptate aparatele de ras şi de uscat pãrul, care pot fi folosite numai în camerele de baie.
ART. 33
În oficii, cafetierele, fiarele de cãlcat şi alte aparate electrice similare se deconecteazã întotdeauna de la prizã dupã ce au fost utilizate.
ART. 34
Sunt obligatorii verificarea şi menţinerea în stare de funcţionare a sistemelor de protecţie împotriva descãrcãrilor electrice atmosferice.
ART. 35
În cazul structurilor de primire turistice precizate la art. 2 alin. (1) lit. a), amplasate izolat, se are în vedere, suplimentar, respectarea urmãtoarelor reguli:
a) se interzic fumatul în dormitoare şi utilizarea focului deschis în apropierea structurii turistice;
b) focurile de tabãrã sau pentru prepararea hranei se fac doar pe timp fãrã vânt, la distanţã de siguranţã faţã de construcţii şi cu asigurarea supravegherii permanente şi stingerii acestora cu apã;
c) mijloacele de iluminat cu flacãrã, precum felinare, lumânãri, se utilizeazã în condiţii de siguranţã, fiind stinse dupã folosire;
d) se interzice funcţionarea fãrã supraveghere a mijloacelor de încãlzire localã şi a celor de preparat şi încãlzit hrana;
e) se asigurã rezervã de apã pentru incendiu şi condiţii de utilizare eficientã în caz de necesitate;
f) se interzice uscarea hainelor sau altor materiale textile pe aparatele de bucãtãrie sau de încãlzire;
g) se recomandã ca numãrul maxim de persoane cazate sã nu depãşeascã numãrul de locuri din camerele de cazare;
h) se interzice utilizarea aparatelor mobile pentru încãlzire sau prepararea hranei alimentate cu combustibil solid, lichid ori gazos în spaţiile accesibile publicului şi în camerele de cazare;
i) personalul structurii de primire turistice urmãreşte respectarea regulilor şi mãsurilor de apãrare împotriva incendiilor.

SECŢIUNEA a 3-a
Reguli şi mãsuri specifice structurilor de primire turistice cu funcţiuni de agrement şi unitãţilor de agrement

ART. 36
Numãrul maxim admis de persoane în aceastã categorie de unitãţi nu trebuie sã depãşeascã valoarea impusã prin proiectul de construcţie şi prin reglementãrile tehnice specifice.
ART. 37
Mobilierul, aparatele de jocuri şi alte dotãri specifice se dispun astfel încât cãile de circulaţie sã fie menţinute libere în permanenţã.
ART. 38
(1) Se recomandã ca scheletul meselor şi scaunelor din salã, fixe sau mobile, sã fie realizat din materiale având clasa de reacţie la foc minim B, d0 sau d1, potrivit prevederilor Regulamentului privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.822/394/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Scaunele cu umpluturã din materiale cu clasa de reacţie la foc F sau clasa d2 sunt acceptate cu condiţia ca husa exterioarã sã fie realizatã din materiale cu clasa de reacţie la foc minim B, d0 sau d1.
(3) Toate elementele mobile de decor, plafoanele suspendate, pãrţile translucide sau transparente care au încorporate instalaţii de lumini şi plasele orizontale suspendate trebuie sã fie din materiale având clasa de reacţie la foc minim B, d0 sau d1.
(4) Plantele artificiale se admit din materiale cu clasa de reacţie la foc minim B, d0 sau d1.
ART. 39
Prinderile sau armãturile de siguranţã care susţin elementele de decor suspendate sunt protejate la foc astfel încât sã împiedice cãderea lor în timpul evacuãrii publicului.
ART. 40
Montarea de elemente de decor gonflabile este interzisã.
ART. 41
Instalarea de sisteme destinate generãrii de efecte speciale de lumini, ceaţã, fum şi altele asemenea se face cu asigurarea protecţiei la foc necesare pe baza instrucţiunilor emise de producãtor sau de proiectant.
ART. 42
Instalaţiile/Echipamentele de producere a efectelor speciale, precum cele luminoase, cu ceaţã, cu fum şi altele asemenea, se prevãd cu un sistem centralizat de scoatere din funcţiune în caz de incendiu.
ART. 43
Se interzice utilizarea lumânãrilor sau a focului deschis.
ART. 44
(1) Garderobele pot fi amenajate în salã şi dependinţele sale, cu excepţia cãilor de comunicaţie şi a caselor scãrilor.
(2) Acestea se dispun astfel încât publicul care staţioneazã în vecinãtatea lor sã nu îngreuneze circulaţia altor persoane.
ART. 45
(1) Spaţiul destinat DJ-ului sau activitãţii de regie cu echipamentele ori instalaţiile de muzicã nu trebuie sã îngreuneze circulaţia publicului.
(2) Acest spaţiu se separã faţã de public fie printr-un perete sau perete-ecran de 2 metri înãlţime de la nivelul accesibil publicului, fie printr-o zonã liberã de cel puţin un metru.
ART. 46
(1) Sub pardoseala falsã nu se folosesc prize, doze de derivaţie şi nu se executã îmbinãri de cabluri.
(2) Atunci când sunt absolut necesare astfel de lucrãri, dozele de derivaţie trebuie sã fie de tip etanş, legate la pãmânt şi fixate de pardosealã.
(3) În pardoselile înalte tip estradã, în zonele cu aglomerãri mari de cabluri şi în apropierea echipamentului, se prevãd panouri uşor demontabile, astfel încât spaţiul de sub pardosealã sã fie uşor accesibil pentru intervenţii în caz de incendiu.
(4) Panourile menţionate la alin. (3) se marcheazã vizibil şi se întreţin corespunzãtor.
ART. 47
Toate elementele folosite pentru fixarea cablurilor se realizeazã din materiale având clasa de reacţie la foc minim A2-s1, d0.
ART. 48
Echiparea cu instalaţii de detectare, semnalizare şi alarmare la incendiu se stabileşte prin proiect, conform reglementãrii tehnice specifice, şi trebuie sã fie adaptatã condiţiilor particulare de exploatare.
ART. 49
(1) Testarea funcţionãrii detectoarelor de incendiu se realizeazã conform instrucţiunilor producãtorului, dar nu la un interval de timp mai mare de o lunã.
(2) Verificarea funcţionãrii detectoarelor de incendiu se realizeazã de cãtre persoane fizice şi juridice atestate conform legii.
ART. 50
La amenajarea saunelor în structuri de primire turistice se au în vedere urmãtoarele:
a) separarea faţã de restul construcţiei pentru asigurarea limitãrii propagãrii unui eventual incendiu cu pereţi REI 180 şi planşee REI 120;
b) utilizarea numai de cabine şi instalaţii utilitare aferente acesteia, certificate sau omologate conform legii;
c) asigurarea posibilitãţilor de evacuare a fumului şi gazelor din zona amenajãrii saunei în locuri/zone fãrã pericol.
ART. 51
Pentru sãlile de jocuri electronice, mecanice, internet şi altele asemenea cu o capacitate de minimum 10 locuri se impun suplimentar urmãtoarele mãsuri:
a) sunt interzise introducerea în sãlile de jocuri a unui numãr mai mare de aparate electrice sau electronice decât cel prevãzut prin proiect şi utilizarea acestora cu defecţiuni ori improvizaţii;
b) personalul care supravegheazã sala de jocuri trebuie sã fie instruit în ceea ce priveşte alarmarea şi evacuarea persoanelor, precum şi asigurarea primei intervenţii în caz de incendiu;
c) în fiecare salã de jocuri trebuie sã se afişeze schiţa de evacuare în locuri vizibile, accesibile şi iluminate corespunzãtor;
d) se interzice blocarea cãilor de evacuare cu mese, scaune, aparate sau altele asemenea;
e) se interzice amplasarea pe cãile de evacuare a vitrinelor, oglinzilor sau a altor obiecte similare, care pot împiedica evacuarea personalului şi utilizatorilor;
f) se asigurã dotarea cu minimum douã stingãtoare care sã aibã performanţa de stingere cel puţin conformã cu focare 21A şi 113B, conform SR EN 3 sau reglementãrilor tehnice echivalente, ori cu mai multe stingãtoare mai mici cu performanţe de stingere echivalente.
ART. 52
Personalul de deservire trebuie sã urmãreascã evacuarea ritmicã a deşeurilor şi a ambalajelor din spaţiile accesibile publicului.

SECŢIUNEA a 4-a
Reguli şi mãsuri specifice structurilor de alimentaţie publicã

ART. 53
În spaţiile de tip restaurant, cafenea, braserie sau bar nu se admite accesul unui numãr de persoane mai mare decât capacitatea stabilitã prin proiect.
ART. 54
Amenajarea sãlilor pentru servirea mesei se face cu menţinerea spaţiilor de siguranţã între elementele de mobilier, astfel încât sã fie asigurate cãile de evacuare, iar pentru uşile amplasate pe cãile de evacuare se asigurã sensul de deschidere spre exterior, potrivit reglementãrilor tehnice specifice, precum şi menţinerea descuiatã a acestora pe întreaga duratã cât sunt prezente persoane în salã.
ART. 55
Elementele decorative sau de iluminat cu flacãrã nu sunt admise decât dacã au elemente de susţinere din materiale având clasa de reacţie la foc minim A2-s1, d0, şi se iau mãsuri corespunzãtoare de amplasare şi protejare, astfel încât sã nu intre în contact cu materiale combustibile.
ART. 56
Pentru structurile prevãzute la art. 3 alin. (3) sunt obligatorii urmãtoarele mãsuri:
a) este interzisã introducerea în sãlile de servire a unui numãr mai mare de scaune şi mese decât cel prevãzut prin proiect;
b) în fiecare salã de servire trebuie sã se afişeze schiţa de evacuare în locuri vizibile, accesibile şi iluminate corespunzãtor;
c) se interzice blocarea cu mese, scaune, utilaje frigorifice sau altele asemenea a cãilor de evacuare;
d) personalul trebuie sã fie instruit în ceea ce priveşte alarmarea şi evacuarea persoanelor, precum şi asigurarea primei intervenţii în caz de incendiu;
e) în spaţiile în care se utilizeazã mijloace de încãlzire, de preparare a produselor sau altele asemenea se afişeazã instrucţiuni specifice de exploatare a acestora şi privind lucrul cu foc deschis;
f) se asigurã dotarea cu minimum douã stingãtoare care sã aibã performanţa de stingere cel puţin conformã cu focare 21A şi 113B, conform SR EN 3 sau reglementãrilor tehnice echivalente, ori cu mai multe stingãtoare mai mici cu performanţe de stingere echivalente.
ART. 57
(1) Prepararea mâncãrurilor flambate se face doar la masa la care se servesc.
(2) În sãlile pentru servirea mesei se interzice reîncãrcarea cu combustibil a dispozitivelor sau recipientelor utilizate pentru preparatele flambate.
(3) În spaţiile unde se face reîncãrcarea cu combustibil a dispozitivelor sau recipientelor utilizate pentru preparatele flambate se asigurã un stingãtor cu performanţele de stingere minimum 113B, conform SR EN 3 sau reglementãrilor tehnice echivalente, ori mai multe stingãtoare mai mici cu performanţe de stingere echivalente.
ART. 58
Decoraţiunile se realizeazã din materiale având clasa de reacţie la foc minim B, d0 sau d1.
ART. 59
În spaţiile de preparare a hranei se asigurã realizarea urmãtoarelor mãsuri:
a) menţinerea permanentã a curãţeniei şi ordinii, de exemplu: curãţarea petelor ori a scurgerilor de grãsimi şi ulei, amenajarea de cutii pentru cârpele îmbibate cu grãsimi, separat de cele pentru resturi de ţigãri, pãstrarea cârpelor de lucru departe de sursele de aprindere;
b) afişarea, la loc vizibil, a instrucţiunilor de apãrare împotriva incendiilor specifice dispozitivelor şi maşinilor termice de preparare a hranei utilizate, a instrucţiunilor de stingere a incendiilor de ulei sau grãsimi, dupã caz, a instrucţiunilor de evacuare specifice;
c) amenajarea şi marcarea locurilor speciale în care se depoziteazã materiale combustibile provenite din ambalaje, precum: material lemnos, cartoane, hârtii, talaş, paie, polistiren, textile şi altele asemenea;
d) amenajarea, organizarea şi întreţinerea în bune condiţii a cãilor de acces şi evacuare şi evitarea blocãrii acestora;
e) aparatele electrocasnice de tipul cafetierelor, friteuzelor, cuptoarelor cu microunde şi altele similare se utilizeazã conform instrucţiunilor producãtorilor şi se deconecteazã întotdeauna de la prizã dupã ce au fost folosite.
ART. 60
Personalul care desfãşoarã activitãţi în spaţiile de preparare a hranei trebuie instruit, cel puţin lunar, de cãtre personalul precizat la art. 9, privind mãsurile de prevenire specifice, intervenţia pentru stingerea incendiilor de ulei sau grãsimi şi regulile specifice privind evacuarea în caz de incendiu.
ART. 61
În spaţiile de preparare a hranei se interzic cu desãvârşire:
a) folosirea mijloacelor şi dispozitivelor termice de preparare a hranei cu defecţiuni, improvizaţii ori fãrã supraveghere şi fãrã respectarea instrucţiunilor specifice de utilizare şi de apãrare împotriva incendiilor;
b) depozitarea buteliilor de gaz petrolier lichefiat – GPL, altele decât cele aflate în uz;
c) prelingerea grãsimilor din tãvi, utilizarea vaselor umplute peste limitã sau manipularea necorespunzãtoare a acestora;
d) lãsarea produselor alimentare/culinare, care prezintã pericol de incendiu, precum ulei/grãsime, alcool, în apropierea sau pe sursele de aprindere.
ART. 62
Maşinile de gãtit, grãtarele pentru fript, aragazele, cuptoarele şi celelalte utilaje care degajã temperaturi ridicate se amplaseazã la o distanţã de cel puţin un metru faţã de elementele combustibile ale construcţiilor sau de materialele combustibile din încãperi.
ART. 63
(1) Sunt obligatorii efectuarea verificãrii periodice a mijloacelor de preparare şi încãlzire a hranei şi remedierea de îndatã a deficienţelor sesizate, în aşa fel încât acestea sã nu constituie surse de producere a incendiilor.
(2) Se interzice verificarea scãpãrilor de gaze cu flacãrã deschisã.
(3) Verificarea scãpãrilor de gaze se face cu emulsie de apã şi sãpun sau conform instrucţiunilor producãtorului.
ART. 64
(1) Maşinile de gãtit şi grãtarele pentru fript se echipeazã cu hote şi tubulaturi de ventilaţie prevãzute cu site de protecţie sau clapete şi, dupã caz, cu instalaţii de stingere specifice.
(2) Hotele şi tubulaturile de ventilaţie ce deservesc maşinile de gãtit, grãtarele pentru fript, cuptoarele pentru copt se curãţã şi se degreseazã sãptãmânal şi ori de câte ori este nevoie.
(3) Se interzice curãţarea hotelor prin ardere.
ART. 65
În dreptul fiecãrei maşini de gãtit cu gaze şi gaze lichefiate se afişeazã instrucţiuni de exploatare a gazelor, iar manipularea robinetelor se face numai cu chei speciale.
ART. 66
(1) Instrucţiunile de exploatare recomandate de producãtor se afişeazã în dreptul fiecãrui echipament din dotarea încãperii pentru prepararea hranei.
(2) În cadrul instrucţiunilor de exploatare se prevãd reguli specifice de intervenţie în caz de incendiu.
ART. 67
La terminarea programului de lucru în aceste spaţii se efectueazã urmãtoarele operaţiuni obligatorii:
a) întreruperea alimentãrii cu energie a maşinilor, utilajelor, aparatelor, dispozitivelor de preparare a hranei;
b) verificarea închiderii tuturor robinetelor de gaz de pe conducte şi recipiente;
c) evacuarea deşeurilor rezultate în urma desfãşurãrii activitãţii şi efectuarea curãţeniei la locul de muncã;
d) întreruperea iluminatului artificial, încuierea şi, dupã caz, predarea cheilor la locurile stabilite de conducãtorul unitãţii.

SECŢIUNEA a 5-a
Reguli şi mãsuri specifice pentru depozite şi magazii

ART. 68
La exploatarea spaţiilor de depozitare şi a magaziilor se respectã regulile şi mãsurile specifice de prevenire a incendiilor, prevãzute în normele aprobate prin <>Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/2007 şi în reglementãrile specifice.
ART. 69
(1) Este interzis fumatul în depozite, oficii, magazii de materiale.
(2) Aceastã interdicţie trebuie afişatã în mod vizibil şi lizibil.
ART. 70
(1) Cantitatea de produse şi materiale admisã în spaţiile de depozitare nu trebuie sã depãşeascã valorile prevãzute pentru sarcina termicã maximã admisã prin proiect.
(2) Amplasarea rafturilor, standurilor, lãzilor frigorifice, mobilierului specific se realizeazã fãrã a reduce gabaritele cãilor de acces şi de evacuare în caz de incendiu.
ART. 71
(1) Depozitarea produselor şi materialelor nu trebuie sã blocheze sau sã îngreuneze accesul la mijloacele de primã intervenţie.
(2) Se interzice blocarea cu produse şi materiale a uşilor de pe traseele de evacuare.
ART. 72
Rafturile pe care se depoziteazã produsele şi materialele se executã, pe cât posibil, din materiale având clasa de reacţie la foc minim A2-s1, d0, ignifugate ori protejate prin metode similare, şi se asigurã împotriva rãsturnãrii sau cãderii bunurilor depozitate.
ART. 73
(1) Instalaţiile frigorifice se amplaseazã în încãperi aerisite în care nu este permis accesul cu surse de foc.
(2) Exploatarea instalaţiilor frigorifice se face numai de personal instruit.
ART. 74
La terminarea lucrului, şeful depozitului sau magaziei ia mãsuri pentru deconectarea instalaţiilor electrice existente, altele decât cele cu rol de protecţie împotriva incendiilor sau funcţionare continuã, de la reţeaua de alimentare cu energie electricã.

SECŢIUNEA a 6-a
Reguli şi mãsuri specifice activitãţilor de spãlãtorie-uscãtorie şi cãlcãtorii

ART. 75
Instalaţiile electrice de iluminat şi prizele se menţin în gradul de protecţie pentru care au fost proiectate.
ART. 76
Utilajele, echipamentele, instalaţiile şi aparatele folosite pentru spãlarea produselor textile murdare se curãţã în permanenţã de eventualele depuneri de fibre, fire, scame sau alte deşeuri pe componentele de mişcare ale acestora; curãţarea acestora se face de cãtre personal instruit.
ART. 77
(1) În spaţiile în care se exploateazã maşinile de spãlat se interzice pãstrarea unei cantitãţi mai mari de rufe murdare decât cea necesarã pentru o şarjã.
(2) Se interzice încãrcarea maşinilor de spãlat cu o cantitate de rufe murdare mai mare decât capacitatea maximã a acestora.
(3) Se interzice depozitarea în spãlãtorie a diferitelor materiale combustibile.
(4) În încãperile unde se pãstreazã atât rufele murdare, cât şi cele curate este interzis fumatul.
ART. 78
În spaţiile unde se desfãşoarã operaţiuni de cãlcat manual se respectã urmãtoarele mãsuri principale:
a) maşinile electrice de cãlcat se aşazã pe suporturi din materiale având clasa de reacţie la foc minim A2-s1, d0, care sã realizeze protecţia faţã de materialele combustibile din vecinãtatea acestora;
b) se interzice utilizarea maşinilor electrice de cãlcat care prezintã deteriorãri ale cablurilor de alimentare cu energie electricã sau ale ştecãrelor;
c) se interzice pãstrarea în spaţiile în care se executã operaţiuni de cãlcat a rufelor în cantitãţi mai mari decât cele supuse strict acestei activitãţi;
d) dupã utilizare sau în momentul în care se lasã nesupravegheate, maşinile electrice de cãlcat se deconecteazã de la alimentarea cu energie electricã.
ART. 79
La cãlcarea obiectelor din materiale textile în a cãror compoziţie intrã fibre sintetice, care nu permit o temperaturã ridicatã, se utilizeazã maşini electrice de cãlcat cu cablurile de alimentare prevãzute cu întreruptoare, spre a se opri curentul electric atunci când se depãşeşte temperatura necesarã, sau se utilizeazã aparate de cãlcat cu sistem de reglaj pentru diverse tipuri de materiale.
ART. 80
La terminarea programului de lucru în spaţiile destinate activitãţilor de spãlãtorie-uscãtorie şi în cãlcãtorii se respectã urmãtoarele:
a) se deconecteazã toate aparatele şi maşinile electrice, utilizate în activitãţile desfãşurate în aceste spaţii, de la alimentarea cu energie electricã;
b) evacuarea tuturor deşeurilor şi curãţarea locului de muncã;
c) se întrerupe iluminatul artificial, se încuie încãperile şi se predau cheile persoanelor desemnate pentru acest scop de conducãtorul unitãţii.

CAP. IV
Evacuarea în caz de incendiu

SECŢIUNEA 1
Prevederi generale

ART. 81
Alarmarea în caz de incendiu a persoanelor cazate în structurile de primire turistice se realizeazã cu mijloace adecvate fiecãrui obiectiv şi dinainte stabilite, astfel încât sã nu producã panicã în rândul utilizatorilor.
ART. 82
În situaţia alarmãrii în caz de incendiu a utilizatorilor prin mesaj preînregistrat, aceasta se realizeazã cu precizarea clarã a succesiunii în evacuare.
ART. 83
(1) Alarmarea în caz de incendiu în structurile de primire turistice cu funcţiuni de agrement trebuie precedatã în mod obligatoriu de oprirea programului desfãşurat şi punerea în funcţiune a iluminatului normal în spaţiile în care programul se desfãşoarã cu luminã obscurã.
(2) Aceste activitãţi sunt organizate de persoana responsabilã cu apãrarea împotriva incendiilor pe întreaga construcţie, respectiv reprezentantul proprietarului/locatarului.
ART. 84
Alertarea serviciilor de intervenţie în cazul producerii unui incendiu se realizeazã printr-o linie telefonicã directã sau orice alte mijloace, dupã caz.
ART. 85
Modalitatea de alertare a serviciilor pentru situaţii de urgenţã se afişeazã în imediata apropiere a oricãrui loc prevãzut cu telefon la care prezenţa personalului este permanentã.

SECŢIUNEA a 2-a Planificarea şi executarea exerciţiilor de evacuare
în caz de incendiu

Art. 86.

(1) Pentru evacuarea utilizatorilor la structuri de primire turistice, unităţi de alimentaţie publică şi unităţi de agrement se planifică şi se execută, cel puţin trimestrial, exerciţii de evacuare şi utilizare a mijloacelor de primă intervenţie din dotare.

(2) Sinopsisul activităţilor desfăşurate în cazul unui incendiu la structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare se păstrează la recepţie şi se pune în aplicare de către recepţioner.

(3) În cazul celorlalte structuri de primire turistice, acest sinopsis se păstrează şi se pune în aplicare de către o persoană nominalizată în acest sens de conducătorul unităţii.
Art. 87.

(1) Exerciţiile de alarmare/evacuare în caz de incendiu se execută, de regulă, doar cu personalul structurii de primire turistice.

(2) În cazurile în care activitatea cu publicul are caracter sezonier, exerciţiile se desfăşoară înainte de începerea sezonului şi cel puţin o dată la 3 luni.

(3) La cazarea grupurilor de copii, exerciţiile de evacuare se execută obligatoriu la începutul fiecărei perioade de cazare.
Art. 88.

Planurile de evacuare trebuie să conţină modalităţi concrete privind evacuarea persoanelor cu dizabilităţi, a copiilor şi persoanelor în vârstă cazate.
Art. 89.

Evidenţa exerciţiilor de evacuare se ţine de personalul cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor menţionat la art. 9 alin. (3).

CAPITOLUL V Echiparea şi dotarea specifică cu mijloace tehnice
de apărare împotriva incendiilor

Art. 90.

Prima intervenţie este asigurată cu stingătoare portative adecvate riscului de incendiu, care se amplasează vizibil, în locuri uşor accesibile, de regulă în apropierea căilor de acces/evacuare.
Art. 91.

Echiparea şi dotarea construcţiilor cu instalaţii de protecţie împotriva incendiilor şi alte mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, stabilirea categoriilor, tipurilor şi parametrilor specifici, precum şi dimensionarea şi amplasarea acestora se asigură conform prevederilor din proiectul construcţiei.
Art. 92.

(1) Dotarea minimă cu stingătoare portative a structurilor care fac obiectul prezentelor dispoziţii generale şi a spaţiilor tehnice aferente acestora se realizează conform anexei nr. 2.

(2) În spaţiile structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare stingătoarele echipează fiecare nivel în apropierea caselor de scări şi pe căile de evacuare, la distanţe între ele de cel mult 25 m.

(3) Acestea se amplasează în locuri accesibile la o înălţime de maximum 1,50 m faţă de pardoseală şi se marchează corespunzător.
Art. 93.

(1) Stingătoarele portative trebuie să îndeplinească cerinţele stabilite în Directiva 97/23/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 mai 1997 de apropiere a legislaţiilor statelor membre referitoare la echipamentele sub presiune, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 181/1 din 9 iulie 2007, şi în SR EN 3 sau o reglementare echivalentă cu privire la performanţele de stingere, cu următoarele condiţii:

a) stingătoarele cuCO2 trebuie să aibă performanţa de stingere cel puţin conformă cu focar 89B;

b) stingătoarele cu pulbere trebuie să aibă performanţa de stingere cel puţin conformă cu focare 34A, 144B;

c) stingătoarele cu apă pulverizată/spumă trebuie să aibă performanţa de stingere cel puţin conformă cu focare 34A, 144B.

(2) Se pot utiliza mai multe stingătoare mai mici cu performanţe de stingere echivalente.
Art. 94.

(1) Conducătorul unităţii asigură amenajarea şi dotarea panourilor de incendiu cu mijloace şi materiale de primă intervenţie.

(2) Pentru construcţiile independente care fac obiectul prezentelor dispoziţii generale se prevăd panouri de incendiu, dispuse în incinta acestor construcţii, astfel încât să fie asigurat accesul în vederea folosirii, în caz de necesitate, a mijloacelor de apărare împotriva incendiilor.

(3) Dotarea orientativă a panourilor de incendiu este prezentată în anexa nr. 3.
Art. 95.

În vederea asigurării unei intervenţii eficiente şi pentru protecţia personalului din cadrul structurii de primire turistice se are în vedere dotarea cu:

a) mijloace de protecţie pentru căile respiratorii;

b) mijloace de iluminare, precum lanterne sau felinare;

c) cordiţe de salvare.
Art. 96.

În cazul structurilor de primire turistice amplasate izolat, norma de dotare cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor se suplimentează cu 25%.

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale

Art. 97.

(1) Controlul pe linia prevenirii incendiilor se realizează de către inspectorii de prevenire din inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti şi de personalul din structurile cu atribuţii de apărare împotriva incendiilor de la nivelul operatorilor economici din domeniu, conform atribuţiilor.

(2) Rezultatele controlului desfăşurat de către inspectorii de prevenire din inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene/al municipiului Bucureşti sunt menţionate în procesele- verbale de control, se consemnează în registrul unic de control şi se analizează cu persoana cu atribuţii de conducere şi cu personalul prevăzut la art. 9.

(3) Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentele dispoziţii generale.
ANEXA Nr. 1 la dispoziţiile generale

REGULI MINIME
privind apărarea împotriva incendiilor, ce se recomandă a fi
respectate de public

A.

1. Înainte de călătorie se solicită informaţii în ceea ce priveşte dotarea structurii de primire turistice cu detectoare de fum şi instalaţie specială de stingere a incendiilor cu sprinklere.

2. La împachetarea bagajului se are în vedere ca acesta să conţină lanternă pentru traseele de evacuare întunecate/care sunt inundate de fum, bandă izolantă/scotch pentru situaţiile în care fumul începe să pătrundă în încăpere, batistă pentru filtrarea aerului, care se va uda înainte de utilizare. În loc de bandă izolantă/scotch se poate asigura etanşeitatea uşii, utilizându-se prosoape ude.

3. La unitatea de cazare se studiază planul de evacuare în caz de incendiu, care trebuie să se găsească afişat pe partea interioară a uşilor camerelor de cazare.

4. Se identifică traseele de evacuare faţă de camera de cazare şi butoanele manuale de semnalizare a incendiilor de pe nivel.

5. În cazul în care căile de evacuare sunt blocate sau sunt depozitate necorespunzător materiale combustibile, se informează personalul de la recepţie.

6. Cheia sau cartela de la camera de cazare se amplasează în locuri uşor accesibile.

7. Se verifică modalitatea de deschidere a ferestrelor.

8. Se verifică dacă există scară exterioară de incendiu şi dacă aceasta se află în apropierea ferestrei camerei de cazare.

9. Se verifică modul de oprire a sistemului de ventilare şi climatizare a camerei de cazare (în timpul unui incendiu camera de hotel în care vă aflaţi poate fi inundată cu fum şi gaze toxice dacă nu se întrerupe funcţionarea respectivelor instalaţii).

B. În caz de incendiu se au în vedere următoarele reguli:

1. Dacă incendiul este în cameră se va proceda la părăsirea imediată a încăperii, acţionarea butonului de semnalizare şi anunţarea personalului de la recepţie.

2. Pentru evacuarea de la nivelurile superioare ale clădirii se folosesc întotdeauna scările de evacuare. Este interzisă folosirea liftului, acesta putându-se bloca la nivelul incendiat.

3. Dacă incendiul nu este în propria cameră de cazare, se va proceda la părăsirea încăperii, cu condiţia ca acest lucru să poată fi făcut în siguranţă. La părăsirea camerei de cazare, se urmăreşte să fie luată cheia/cartela de intrare pentru situaţia în care incendiul blochează calea de evacuare şi utilizatorul trebuie să se întoarcă în cameră.

4. Pentru a verifica dacă incendiul se manifestă pe coridor, se va proceda la verificarea cu dosul palmei a temperaturii uşii de corespondenţă cu acesta. În situaţia în care uşa este rece, din poziţia aplecat spre pardoseală cu umărul sprijinit de uşă, se va proceda la deschiderea acesteia cu atenţie. Parcurgerea distanţei până la scara de evacuare, în situaţia în care coridorul este inundat cu fum, se realizează din poziţia aplecat sau târâş, avându-se în vedere că zona dinspre pardoseală este mai puţin afectată.

5. În cazul în care coridorul sau scările sunt impracticabile din cauza fumului, trebuie să rămâneţi în cameră, să ţineţi uşa închisă şi să etanşaţi rosturile cu bandă izolantă/scotch sau prosoape ori cearceafuri umede.

6. Se procedează la anunţarea serviciilor de urgenţă pentru a comunica poziţia în clădire. Aceasta se va semnala şi de la fereastra camerei de cazare.

7. În situaţia evacuării în caz de incendiu a spaţiilor de cazare ale cabanelor montane şi structurilor de primire turistice amplasate izolat, utilizatorii vor lua asupra lor haine călduroase.
ANEXA Nr. 2 la dispoziţiile generale

DOTAREA MINIMĂ
cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor pentru
structuri de primire turistice

1. Un stingător portativ la maximum 200 m2, dar nu mai puţin de două pe nivel*, pentru focare minim 34A, 144B, sau mai multe stingătoare mai mici cu performanţe de stingere echivalente – pentru clădiri, spaţii ori încăperi cu funcţiuni civile
__________
* Distanţa maximă parcursă pentru a ajunge la un stingător să nu depăşească 15 m.
2. Un stingător portativ la maximum 150 m2, pentru focare 34A, 144B, sau mai multe stingătoare mai mici cu performanţe de stingere echivalente – pentru clădiri, spaţii ori încăperi de producţie sau depozitare
3. Un stingător pentru echipamente electrice (tablouri electrice, echipamente electronice ori informatice etc.), pentru focar minim 89B, sau mai multe stingătoare mai mici cu performanţe de stingere echivalente
4. Se recomandă ca bucătăriile să fie echipate cu cel puţin o pătură antifoc.
ANEXA Nr. 3 la dispoziţiile generale

DOTAREA ORIENTATIVĂ
a panourilor de incendiu

Nr. crt. Denumirea mijloacelor Cantitatea (buc.)
1. Topoare târnăcop 2
2. Răngi de fier 2
3. Căngi cu coadă 2
4. Stingătoare portative de tipul celor precizate la art. 93 din dispoziţiile generale 2
5. Găleţi din tablă1) 4
6. Scări manuale1) 2

1) Se asigură în cazul structurilor turistice precizate la art. 2 alin. (1) lit. a) din dispoziţiile generale, amplasate izolat.Lasă un răspuns

%d blogeri ca acesta: