Normele de incendiu ce trebuie respectate de un spatiu de alimentatie publica

05-11-15 Ligia Seceleanu 0 comment

stingatorSistemul de securitate pentru incendii este unul declarativ. Altfel zis, în momentul constitutirii unei firme, se depune o declaraţie prin care aceasta atestă pe propria răspundere că sediul, respectiv activitatea firmei respectă toate reglementările de securitate. Legea Nr. 359/2004

 

Normele de incendiu sunt stabilite încă de la construirea localului conform destinaţiei.

Anumite construcţii trebuie să obţină avizarea sau autorizarea privind securitatea la incendiu. Lista completă a construcţiilor ce pot obţine avizarea poate fi găsită la acest link. HG 1739/2006. Este necesar ca o singură caracteristică să fie îndeplinită pentru ca incinta să aibă nevoie de autorizaţie.

 

Pentru a da un exemplu, în cazul exploatării unui bar, întrucât este o sală aglomerată, atunci are nevoie de autorizaţie de securitate la incendiu.

 

Există astfel două posibilităţi: ori respectiva construcţie a fost proiectată într-un anumit scop (cu o destinaţie specifică) și atunci proiectantul este obligat să întocmească un scenariu de securitate la incendiu. Art. 2, HG 1739/2006, ori construcţiei i-a fost schimbată destinaţia, caz în care reamenajarea presupune obţinerea autorizaţiei posterior construcţiei.

 

Autorizaţia însăși de construcţie nu poate fi obţinută fără avizul de securitate în incendiu.

Pe baza acestui aviz, ulterior în cazul oricăror modificări, se eliberează o altă autorizaţie de securitate la incendiu. Art. 12. (2) OMAI 3/2011

 

Autorizaţia nu înseamnă că operatorul este în conformitate cu legea. Măsuri suplimentare se impun.

Indiferent de obţinerea sau nu a unei autorizaţii, pe toată durata unei clădiri, în orice exploatare, există anumite norme minime ce trebuie respectate. Art. 4 OMAI 163/2007

 

Un administrator de operator economic are astfel ca obligaţie să emită niște acte:

 

 • dispoziţie privind stabilirea modului de organizare şi a responsabilităţilor privind apărarea împotriva incendiilor;
 • instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de muncă;
 • dispoziţie privind reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului;
 • dispoziţie privind organizarea instruirii personalului;
 • dispoziţie de constituire a serviciului privat pentru situaţii de urgenţă ori contract/convenţie cu un alt serviciu privat pentru situaţii de urgenţă;
 • dispoziţie de sistare a lucrărilor de construcţii/oprire a funcţionării ori utilizării construcţiilor/amenajărilor, în cazul anulării avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu;
 • reguli şi măsuri de apărare împotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul şi depozitarea substanţelor periculoase specifice produselor sale;
 • convenţii/contracte cuprinzând răspunderile ce revin părţilor pe linia apărării împotriva incendiilor în cazul transmiterii temporare a dreptului de folosinţă asupra bunurilor imobile/antrepriză;
 • dispoziţia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, conform legii;
 • măsuri speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase.

 

Legea instituie un sistem de documente și evidenţe specifice pentru a demonstra că obligaţia de apărare împotriva incendiilor este respectată :

 

 • planul de analiză şi acoperire a riscurilor al unităţii administrativ-teritoriale, în partea ce revine operatorului economic/instituţiei;
 • fişa obiectivului,
 • raportul anual de evaluare a nivelului de apărare împotriva incendiilor;
 • documentaţia tehnică specifică, conform legii: scenarii de securitate la incendiu, identificarea şi analiza riscurilor de incendiu etc.;
 • avizele/autorizaţiile de securitate la incendiu, însoţite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii lor;
 • certificate EC, certificate de conformitate, agremente tehnice pentru mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor şi echipamentele specifice de protecţie utilizate;
 • registrele instalaţiilor de detectare/semnalizare/stingere a incendiilor, copii după atestatele firmelor care au efectuat/efectuează proiectarea, montarea, verificarea, întreţinerea, repararea acestora sau care efectuează servicii în domeniu;
 • registrul pentru evidenţa permiselor de lucru cu focul;
 • date ale personalului din cadrul serviciului privat pentru situaţii de urgenţă, conform criteriilor de performanţă;
 • lista operatorilor economici/instituţiilor cu care a încheiat contracte de închiriere/convenţii, cu specificarea domeniului de activitate al acestora şi a numărului şi termenului de valabilitate ale contractului;
 • planurile de protecţie împotriva incendiilor;
 • evidenţa exerciţiilor de evacuare a personalului propriu/utilizatorilor construcţiei;
 • evidenţa exerciţiilor de intervenţie efectuate, având anexate concluziile rezultate din efectuarea acestora;
 • rapoartele de intervenţie ale serviciului privat pentru situaţii de urgenţă; o) fişele de instruire, conform reglementărilor specifice;
 • lista cu substanţele periculoase, clasificate potrivit legii;
 • grafice de întreţinere şi verificare, conform instrucţiunilor producătorului/furnizorului, pentru diferite categorii de utilaje, instalaţii şi sisteme care pot genera incendii sau care se utilizează în caz de incendiu;
 • rapoartele întocmite în urma controalelor preventive proprii sau ale autorităţii de stat competente;
 • programe/planuri cuprinzând măsuri şi acţiuni proprii.

 

Măsuri suplimentare sunt necesare atunci când operatorul economic are angajaţi.

 

Orice persoană care desfășoară activităţi cu salariaţi este obligată în plus să organizeze apărarea locului de muncă prin Art.23 OMAI 163/2007:

 • prevenirea incendiilor, prin luarea în evidenţă a materialelor şi dotărilor tehnologice care prezintă pericol de incendiu, a surselor posibile de aprindere ce pot apărea şi a mijloacelor care le pot genera, precum şi prin stabilirea şi aplicarea măsurilor specifice de prevenire a incendiilor;
 • organizarea intervenţiei de stingere a incendiilor ;
 • afişarea instrucţiunilor de apărare împotriva incendiilor;
 • organizarea salvării utilizatorilor şi a evacuării bunurilor, prin întocmirea şi afişarea planurilor de protecţie specifice şi prin menţinerea condiţiilor de evacuare pe traseele stabilite;
  • planul de evacuare a persoanelor;
   • pe nivel, dacă în clădire se află simultan mai mult de 30 de persoane
   • pe încăperi, dacă în ele se află cel puţin 50 de persoane;
   • pentru încăperile destinate cazării, indiferent de numărul de locuri.
  • planul de depozitare şi de evacuare a materialelor clasificate conform legii ca fiind periculoase;
  • planul de intervenţie – avizat de ISU
 • elaborarea documentelor specifice de instruire la locul de muncă, desfăşurarea propriu-zisă şi verificarea efectuării acesteia;
 • marcarea pericolului de incendiu prin montarea indicatoarelor de securitate sau a altor inscripţii ori mijloace de atenţionare.

 

Orice local deschis publicului sau care presupune un anumit număr de salariaţi trebuie să dispună reglementarea fumatului. Art. 18 OMAI 118/2010

 

În anumite condiţii, este necesar să se angajeze un personal de specialitate în domeniul apărării împotriva incendiilor. Le puteţi vedea aici.OMAI 106/2007

 

Norme specifice există pentru spaţiile de alimentaţie publică.

În funcţie de tipul de activitate prestată și de local, regulile sunt specificate din ce în ce mai atent. Regulile sunt voluminoase pentru cei care oferă și mâncare publicului.

 

Pentru a lua un exemplu, in cazul barurilor, care au funcţie de alimentaţie publică, există o serie de reguli specifice. Art. 53 et seq. OMAI 118/2010.

 

Astfel un asemenea spaţiu :

 • Nu poate admite mai multe persoane decât capacitatea stabilită prin proiect ;
 • Se amenajează cu menţinerea siguranţei între elementele de mobilier, astfel încât să fie asigurate căile de evacuare, iar uşile au sensul de deschidere spre exterior ;
 • Elementele decorative sau de iluminat cu flacără nu sunt admise (decât dacă au elemente de susţinere din materiale având clasa de reacţie la foc minim A2-s1, d0)
 • Decoraţiunile se realizează din materiale având clasa de reacţie la foc minim B, d0 sau d1.

 

La terminarea programului de lucru în oricare dintre aceste spaţii se efectuează următoarele operaţiuni obligatorii:

 • întreruperea alimentării cu energie a maşinilor, utilajelor, aparatelor, dispozitivelor de preparare a hranei;
 • verificarea închiderii tuturor robinetelor de gaz de pe conducte şi recipiente;
 • evacuarea deşeurilor rezultate în urma desfăşurării activităţii şi efectuarea curăţeniei la locul de muncă;
 • întreruperea iluminatului artificial, încuierea şi, după caz, predarea cheilor la locurile stabilite de conducătorul unităţii.

 

Iată un exemplu care schiţează sumar regulile aplicabile securităţii pentru incendii. Legislaţia este însă mult mai stufoasă și trebuie interpretată de un specialist în cazul concret în care vă aflaţi.

 Lasă un răspuns

%d blogeri ca acesta: