Ghid pentru divizarea societatii

30-03-16 Ligia Seceleanu 0 comment

Divizarea unei societăţi nu este o filosofie abstractă – în căţiva pași simpli, NormaCorp vă prezintă ceea ce este fundametal de știut.

Divizarea societăţii presupune însă asamblarea unor acte și depunerea acestora la ONRC. Prezentul ghid este stabilit la data de 29 Februarie 2016, pe baza Legii societăţilor Nr. 31/1990, știind că legislaţia poate evolua de la această dată.

 

1.     Pregătește un proiect de divizare a societăţii. Trebuie semnat de toţi reprezentanţii societăţilor participante.

Orice proiect de divizare trebuie să conţină minim următoarele informaţii sau elemente:

 • forma, denumirea şi sediul social ale tuturor societăţilor implicate;
 • fundamentarea (de ce-ul) şi condiţiile (cum-ul);
 • condiţiile alocării de acţiuni/părţi la societăţile beneficiare (cum se împarte societatea precedentă);
 • data efectivă de la care societatea absorbantă/beneficiară poate beneficia de pe urma alocării părţilor/acţiunilor și alte condiţii speciale,
 • la ce rată se schimbă acţiunile/părţile șî plăţile ce sunt efectuate în numerar ;
 • cuantumul primei de divizare ;
 • drepturile conferite de către societatea absorbantă / beneficiară deţinătorilor de acţiuni care conferă drepturi speciale şi celor care deţin alte valori mobiliare în afară de acţiuni sau măsurile propuse în privinţa acestora;
 • orice avantaj special acordat experţilor desemnaţi de judecătorii delegaţi şi membrilor organelor administrative sau de control ale societăţilor;
 • data situaţiilor financiare ale societăţilor participante;
 • data de la care tranzacţiile societăţii divizate sunt considerate din punct de vedere contabil ca aparţinând societăţii beneficiare;
 • descrierea şi repartizarea (ante și post divizare), precum și criteriul după care se face repartizarea, activelor şi pasivelor care urmează a fi transferate fiecăreia dintre societăţile beneficiare;

2.     Depune proiectul de divizare la Registrul Comerţului (pentru fiecare societate) cu o declaraţie a societăţii divizate despre modalitatea de stingere a pasivului și publicarea proiectului

3.    Așteaptă pentru că proiectul de divizune este trimis de Registrul Comerţului către Administraţia Fiscală într-un termen de trei zile ;

4.     Proiectul de divizare este vizat de judecătorul delegat ;

5.    Proiectul de divizare trebuie publicat în Monitorul Oficial pentru a fi opozabil terţilor cu 30 de zile înainte de hotărârea AGE.

Vești bune există în privinţa publicării respectivului proiect de divizare. În primul rând poţi publica doar un extras dacă faci o cere în acest sens, în al doilea rând, poţi publica pe propriul site proiectul.

Condiţia este să îl menţii accesibil timp de o lună și în condiţii de siguranţă.

6. Observă dacă diverșii creditori ai societăţii se simt ameninţaţi timp de 30 de zile.

Cei care sunt creditori (cu creanţă lichidă, certă și anterioară) se pot opune diviziunii (ceea ce nu susepndă totuși divizarea) iar eventuale reclamaţii sunt tranșate de instanţele competente.

7.     Verifică dacă acţiunile/părţile sunt împărţite proporţional cu cota de participare la capitalul social.

Această decizie este una importantă și trebuie luată de principiu înaintea depunerii proiectului de divizare, întrucât îţi permite să sari peste pasul 8 referitor la diferitele rapoarte ce trebuie stabilite.

Astfel, dacă ai decis ca acţiunile/părţile societăţii nou-constitutite să fie împărţite proporţional  cu cota de participare la capitalul social între vechii salariaţi ai societăţii divizate, atunci pasul următor referitor la raport nu ţi se mai aplică.

8.    Stabilește raportul administratorilor, un raport de evaluare al aporturilor și începe să aduni documentele contabile.

Raportul administratorilor explică proiectul de divizare, ceea ce înseamnă că cele două trebuie pregătite concomitent.

În raport trebuie să specifici criteriul de repartizare a acţiunilor/părţilor, dificultăţi apărute în evaluare.

Dacă decizi să efectuezi înainte o majorare de capital, evaluarea aporturilor trebuie să treacă înainte pe la un expert independent.

Există de asemenea o excepţie de la stabilirea acestui raport. În cazul în care toţi acţionarii/asociaţii și deţinătorii valorilor mobiliare ce oferă drepturi de vot ai tuturor societăţilor participante decid, raportul nu mai trebuie stabilit.

9.     Organele de conducere trebuie să pună la dispoziţia asociaţilor/acţionarilor la sediu un anumit număr de documente pe o durată de minim 30 de zile înaintea AG extraordinare.

10.     Ai 3 luni de la publicarea proiectului de divizare în Monitorul Oficial pentru ca fiecare Adunare Generală extraordinară din cadrul fiecărei societăţi participante să decidă asupra diviziunii și să aprobe actele constitutive modificate.

Procedura de hotărâre a AG extraordinară este după cum urmează :

 • La prima adunare trebuie să fie cel puţin ¼ din numărul de drepturi de vot, iar hotărârea va fi luată cu majoritate calificată (însemnând 2/3 din numărul celor prezenţi)
  • Excepţie : dacă divizarea are ca efect mărirea obligaţiilor asociaţilor/acţionarilor, atunci hotărârea se ia cu unanimitatea voturilor.
 • Urmează un termen de 30 de zile de la data publicării proiectului în care doar acţionarii se pot retrage din societate dacă societăţile beneficiare deţin împreună toate acţiunile rezultate din divizare.
 • O excepţie de la procedura AG extraordinară în cazul societăţii divizate este în cazul în care toţi beneficiarii deţin toate acţiunile/părţile și dacă : a) proiectul a fost publicat; b) proiectul a putut fi consultat și c) au fost îndeplinite cerinţele de informare.
 • Totuși, dacă divizarea dă naștere unor societăţi noi, trebuie ca proiectul de divizare alături de actul constitutiv al noii societăţi să fie aprobare de AG extraordinară a societăţii divizate.

11.   Depune hotărârea AG extraordinară și actele constitutive la Registrul Comerţului

12.   Așteaptă ca judecătorul să certifice depunerea

13.   Hotărârea Adunării generale și statutul sunt publicate în Monitorul Oficial

14.  Instanţa pronunţă hotărârea de divizare – ai terminat

15.   Când are efect divizarea ?

Efectul divizării se produce la data la care ultima societate rezultantă, în cazul in care proiectul prevede societăţi noi, este înscrisă la Registrul Comerţului. Acest act înseamnă totodată că vechea societate subzistă până în momentul respectiv, având consecinţe în administrare precum și în diversele acte juridice încheiate.

Atenţie ! Divizarea și strategia ce trebuie adoptată presupun stăpânirea atentă a procesului și redactarea cu grijă a diverselor acte aferente. Vă sfătuim să vă consultaţi cu un expert pentru a vă asigura că proiectul dumneavoastră se realizează cu succes.Lasă un răspuns

%d blogeri ca acesta: