CONTRACT PRESTARI SERVICII MUZICA MECANICA SAU LIVE

09-03-16 Ligia Seceleanu 0 comment

Încheiat astăzi ……………
la ……………………………..

 I.            PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1 S.C. ………………………………………………………………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L. cu sediul social în (localitatea) ……………………….., Str. …………………………………., Nr. …………….., Bloc …………., Scara ……….., Etaj …….., Apartament ……., Judeţ/Sector …………………………………, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului …………………………………………., sub Nr. …………….. din ……………………………, Cod Fiscal Nr. ……………………… din ……………………….., având contul Nr. …………………………, deschis la ………………………, reprezentată de ………………………………….., cu funcţia de ………………………………….., în calitate de Prestator de Servicii, pe de o parte,

 SAU

1.1. Dl/Dna. ……………………………….., domiciliat în ……………………………………., Str. ………………………………. Nr. ……….., Bloc ………., Scara ………., Etaj ………., Apartament …….. Judeţ/Sector………………….., născut la data de (ziua, luna, anul) …………… în (localitatea) ……………….. sector/judeţ …………., fiul lui ………………………………….. și al …………………………………, posesorul actului de identitate……………. Seria ………. Nr. ………………………., eliberat de …………………….., Cod Numeric Personal …………………………………, în calitate de Prestator de Servicii, pe de o parte

Și

1.2 S.C. ………………………………………………………………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L. cu sediul social în (localitatea) ……………………….., Str. …………………………………., Nr. …………….., Bloc …………., Scara ……….., Etaj …….., Apartament ……., Judeţ/Sector …………………………………, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului …………………………………………., sub Nr. …………….. din ……………………………, Cod Fiscal Nr. ……………………… din ……………………….., având contul Nr. …………………………, deschis la ………………………, reprezentată de ………………………………….., cu funcţia de ………………………………….., în calitate de Beneficiar, pe de altă parte

SAU

1.2 Dl/Dna. ……………………………….., domiciliat în ……………………………………., Str. ………………………………. Nr. ……….., Bloc ………., Scara ………., Etaj ………., Apartament …….. Judeţ/Sector………………….., născut la data de (ziua, luna, anul) …………… în (localitatea) ……………….. sector/judeţ …………., fiul lui ………………………………….. și al …………………………………, posesorul actului de identitate……………. Seria ………. Nr. ………………………., eliberat de …………………….., Cod Numeric Personal …………………………………, în calitate de Beneficiar, pe de altă parte.

 

II.            OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1 Prestatorul de Servicii are următoarele obligaţii în cadrul executării obiectului prezentului contract:

– asigurarea sonorizării

– desfășurarea programului muzical (interpretarea de melodii din genurile ….) pe toată durata evenimentului Beneficiarului,cu excepţia pauzelor dintre programe, care durează15 minute, timp în care Prestatorul de Servicii va asigura un fond muzical recomfortant.

 

III.            DURATA CONTRACTULUI

3.1 Prezentul contract se încheie și este valabil pentru evenimentul din data de …, de la ora 20.00 – până în data de… , ora 5.00.În cazul în care după respectiva oră ,mai sunt prezenţi invitaţi în sală,  Prestatorul  de Servicii va prelungi durata prestaţiei până la ora 6.00.

 

IV.            OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

4.1       Prestatorul de Servicii se obligă:

a) Să asigure programul artistic pe toată durata evenimentului stabilit

b) Să asigure sonorizarea și calitatea programului muzical

c) formaţia Prestatorului de Servicii se compune din:

 

4.2.      Beneficiarul se obligă:

a) Să asigure personalului Prestatorului de Servicii condiţii de desfășurare a programului artistic: scena, curent electric.

b) Să asigure personalului Prestatorului de Servicii meniul pe toată durata desfășurării evenimentului

c) Să achite la semnarea contractului o arvună de X euro (X euro) care vor fi depuși la…, în contul…, iar la sfârșitul evenimentului să achite cash diferenţa de euro….

d) În cazul în care Beneficiarul anulează evenimentul din diverse motive, acesta pierde arvuna.

 

  V.            PREŢUL:

5.1. Preţul stabilit de comun acord pentru acest eveniment este de X ( euro) în care se include și transportul (combustibil, instrumente, scena de lumini, personal).

5.2. Din preţul total stabilit se va depune suma de X euro, în contul…, urmând a fi achitată diferenţa de x (euro) la finalul evenimentului.

 

VI.            ALTE CLAUZE:

6.1. În cazul in care Beneficiarul solicită continuarea programului muzical după terminarea evenimentului, respectiv după ora stabilită prin contract, de comun acord, se va renegocia preţul pentru durata prestaţiei muzicale, exceptând situaţia în care Prestatorul de Servicii trebuie să onoreze a doua zi alt contract.

6.2. Atât Prestatorul de Servicii cât și Beneficiarul nu pot denunţa unilateral contractul, data și orele desfășurării evenimentului putând fi schimbate numai de comun acord; în caz contrar, cel în cauză va plăti daune interese celuilalt.

6.3. Eventualele litigii se vor rezolva pe cale amiabilă, în caz contrar se va apela la instanţele judecătorești.

6.4. Prezentul contract s-a încheiat astăzi … în două exemplare originale, care au fost semnate de ambele părţi.

PRESTATOR

BENEFICIARLasă un răspuns

%d blogeri ca acesta: