CONTRACT DE VANZARE CUMPARARE CU PLATA IN RATE

16-03-16 Ligia Seceleanu 0 comment

Încheiat astăzi ……………
la ……………………………..

      I.            PĂRŢILE CONTRACTANTE

 

1.1 S.C. ………………………………………………………………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L. cu sediul social în (localitatea) ……………………….., Str. …………………………………., Nr. …………….., Bloc …………., Scara ……….., Etaj …….., Apartament ……., Jude ţ /Sector …………………………………, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului …………………………………………., sub Nr. …………….. din ……………………………, Cod Fiscal Nr. ……………………… din ……………………….., având contul Nr. …………………………, deschis la ………………………, reprezentată de ………………………………….., cu funcţia de ………………………………….., în calitate de Vânzător, pe de o parte,
Și

 

1.2 Dl/Dna. ……………………………….., domiciliat în ……………………………………., Str. ………………………………. Nr. ……….., Bloc ………., Scara ………., Etaj ………., Apartament …….. Judeţ /Sector………………….., născut la data de (ziua, luna, anul) …………… în (localitatea) ……………….. sector/judeţ …………., fiul lui ………………………………….. și al …………………………………, posesorul actului de identitate……………. Seria ………. Nr. ………………………., eliberat de …………………….., Cod Numeric Personal …………………………………, in calitate de Cumpărător, pe de altă parte.

 

   II.            OBIECTUL CONTRACTULUI

Vânzătorul vinde cumpărătorului marfa descrisă după cum urmează…………… în valoare de …………………………. lei.

 

La semnarea prezentului contract, cumpărătorul a achitat vânzătorului un avans de …………..% din preţul vânzării, conform chitanţei nr. …………… din ……….. .
Cumpărătorul se obligă a plăti restul de …………. lei, societăţii vânzătoare în ……………. rate lunare, după cum urmează:
1) – lei ………………. la …………………..,
2) – lei ………………. la …………………..,
3) – lei ………………. la …………………..,
4) – lei ………………. la …………………..,
5) – lei ………………. la …………………..,
6) – lei ………………. la …………………. .
În cazul în care ratele datorate nu vor fi achitate la termenele stabilite, vânzătorul va include şi dobânda legală de ….% la restul de plată, plus cota legală de întârziere pe care o percepe banca la împrumuturile restante.

Ratele datorate se vor putea reţine şi prin lista de plată din remuneraţie cuvenită cumpărătorului.

 

III.            Garanţia plăţii

Cumpărătorul garantează plata integrală a bunului, constituind în acest scop doi giranţi în persoana lui:

– ………………………………………………………..

– ………………………………………………………..

 

IV.            Obligaţiile cumpărătorului

Cumpărătorul se obligă să achite plata ratelor, personal şi direct, la casieria vânzătorului, sub sancţiunea urmăririi încasării ratei scadente, prin reţinerea pe stat, în caz de neplată a unei rate.

 

  V.            Schimbarea de domiciliu

În cazul în care cumpărătorul îşi va schimba domiciliul, acesta se obligă ca, în termen de trei zile de la data când a intervenit schimbarea, să comunice, în scris, vânzătorului, noul domiciliu cunoscând că, în caz contrar, este pasibil de sancţiunile prevăzute de lege.

 

VI.            Transferul de proprietate

Marfa vândută cu plata în rate devine proprietatea cumpărătorului din momentul semnării contractului de vânzare-cumpărare. Marfa nu va fi înstrăinată, de către cumpărător, prin vânzare, donaţie sau alte moduri de înstrăinare, mai înainte de a se fi plătit integral preţul lor.

În caz de înstrăinare, împotriva acestei interdicţii, vanzatorul va urmări pentru ratele datorate pe cumpărător.

 

VII.            Livrare

Transportul mărfii de la sediul vânzătorului până la sediul/domiciliul cumpărătorului, cade în sarcina primului.

 

VIII.            Alte clauze

Litigiile ce decurg din interpretarea prezentului contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă, iar dacă acest lucru nu este posibil vor fi deferite instanţei competente.

 

Prezentul contract a fost încheiat azi ………….. în ……. exemplare.

 

VÂNZĂTOR,

CUMPĂRĂTOR,

 Lasă un răspuns

%d blogeri ca acesta: