CONTRACT DE PRESTARI SERVICII DE PUBLICITATE ZIAR SAU REVISTA

22-03-16 Ligia Seceleanu 0 comment

Încheiat astăzi ……………
la ……………………………..

I.            PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1 S.C. ………………………………………………………………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L. cu sediul social în (localitatea) ……………………….., Str. …………………………………., Nr. …………….., Bloc …………., Scara ……….., Etaj …….., Apartament ……., Judeţ/Sector …………………………………, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului …………………………………………., sub Nr. …………….. din ……………………………, Cod Fiscal Nr. ……………………… din ……………………….., având contul Nr. …………………………, deschis la ………………………, reprezentată de ………………………………….., cu funcţia de ………………………………….., în calitate de Prestator de Servicii, pe de o parte,

Și

1.2 S.C. ………………………………………………………………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L. cu sediul social în (localitatea) ……………………….., Str. …………………………………., Nr. …………….., Bloc …………., Scara ……….., Etaj …….., Apartament ……., Judeţ/Sector …………………………………, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului …………………………………………., sub Nr. …………….. din ……………………………, Cod Fiscal Nr. ……………………… din ……………………….., având contul Nr. …………………………, deschis la ………………………, reprezentată de ………………………………….., cu funcţia de ………………………………….., în calitate de Beneficiar, pe de altă parte

II.           OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul prezentului contract constă în executarea de către Prestator a următoarelor lucrări: publicarea în ziarul ………… cu apariţie săptămânală a unui modul format 1/4, color, în pagină a …….

 

III.           TERMENUL CONTRACTULUI

Contractul se încheie pentru o perioadă de ….. luni

 

IV.            VALOAREA CONTRACTULUI

Beneficiarul se obligă să plătească Prestatorului pentru serviciile prestate suma de ………….. (TVA inclus), plata făcându-se în lei la cursul …………. din ziua efectuării plăţii.

Plata se face lunar, prin ordin de plata în termen de ….. zile de la emiterea facturii de către Prestator.

 

  V.            OBLIGATIILE PRESTATORULUI

Prestatorul se obligă:

a) să execute în termenul stabilit lucrările ce constituie obiectul prezentului contract.

b) să informeze în scris beneficiarul în maxim 24 de ore de la primirea comenzii, în cazul imposibilităţii publicării reclamei în condiţiile solicitate în comandă scrisă sau în cazul eventualelor neconcordanţe privind dimensiunea machetei;

c) să nu intervină asupra graficii sau conţinutului materialelor publicitare comandate;

d) să păstreze în bune condiţii suporturile cu conţinutul materialelor și să le returneze beneficiarului în cazul în care acesta le solicită;

e) să nu insereze alăturat materialele publicitare referitoare la firme sau produse aflate în concurenţă directă;

f) să trimită beneficiarului câte un exemplar din fiecare număr în care a apărut macheta.

VI.            OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

a) să pună la dispoziţia executantului, până la data de …………… macheta grafiăa sau materialele necesare realizării machetei grafice.

b) să platească pentru serviciile prestate, la termenele fixate prin contract. Dacă plata nu se va efectua la termenul stabilit, se vor percepe penalizări de ….. % pentru fiecare zi de întârziere.

 

VII.            RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Pentru neexecutarea în totalitate a obligaţiunilor prevăzute în contract, condiţia rezolutorie este subînţeleasă (art. 1020 C. civ.)

Cu toate acestea contractul nu va fi desfiinţat de drept ci va permite celui care și-a îndeplinit obligaţia să aleagă între executarea convenţiei sau să ceară desfiinţarea cu daune interese.

Desfiinţarea se va cere întotdeauna înaintea justiţiei (art. 1021 C. civ.).

Pentru neexecutarea în parte, ori pentru executarea în mod necorespunzător a obligaţiilor, partea îndreptăţită poate cere despăgubiri sau penalităţi (art. 1066 C. civ.).

 

VIII.            FORTA MAJORA

Forţa majora și cazul fortuit apară de răspundere Partea care o invocă, în condiţiile legii. În cazul întreruperii difuzării reclamei, Părţile vor stabili de comun acord data redifuzării.

 

IX.            REZILIEREA

Rezilierea prezentului contract se poate face cu acordul Părţilor pe cale amiabilă. Fiecare Parte își rezervă dreptul de a rezilia unilateral contractul în cazul în care partenerul nu respectă angajamentele luate. În cazul în care rezilierea nu e posibilă pe cale amiabilă, aceasta este de competenţa instanţelor judecătorești.

 

 X.            DISPOZITII FINALE

Modificarea prezentului contract poate fi făcută numai în scris, prin acordul ambelor Părţi. Prezentul contract împreună cu modificările și anexele sale, reprezintă voinţa Părţilor și înlătură orice înţelegere orală dintre acestea, anterioară sau ulterioară lui.

Prezentul contract a fost negociat și încheiat astăzi ………………., în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

PRESTATOR,

BENEFICIAR,

 Lasă un răspuns

%d blogeri ca acesta: