CONTRACT DE MECENAT

28-03-16 Ligia Seceleanu 0 comment

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

 

1.1 S.C. ………………………………………………………………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L. cu sediul social în (localitatea) ……………………….., Str. …………………………………., Nr. …………….., Bloc …………., Scara ……….., Etaj …….., Apartament ……., Judeţ/Sector …………………………………, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului …………………………………………., sub Nr. …………….. din ……………………………, Cod Fiscal Nr. ……………………… din ……………………….., având contul Nr. …………………………, deschis la ………………………, reprezentată de ………………………………….., cu funcţia de ………………………………….., în calitate de Mecena, pe de o parte,
Și

 

1.2 Dl/Dna. ……………………………….., domiciliat în ……………………………………., Str. ………………………………. Nr. ……….., Bloc ………., Scara ………., Etaj ………., Apartament …….. Judeţ /Sector………………….., născut la data de (ziua, luna, anul) …………… în (localitatea) ……………….. sector/judeţ…………., fiul lui …………………………………..și al …………………………………, posesorul actului de identitate……………. Seria ………. Nr. ………………………., eliberat de …………………….., Cod Numeric Personal …………………………………, în calitate de Beneficiar, pe de altă parte.

 

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

 

Obiectul prezentului contract îl constituie sponsorizarea de către MECENA cu materiale necesare activităţii de pictură exercitată de BENEFICIAR şi anume: ………………………………………………………….

 

III. TERMENUL CONTRACTULUI

Prezentul contract se încheie pe termen de …… şi intră în vigoare de la data semnării lui.

 

IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR CONTRACTANTE

 

BENEFICIARUL are obligaţia de a folosi materialele ce constituie obiectul prezentului contract numai în scopul realizării activităţii de pictură.

BENEFICIARUL este obligat să specifice numele sponsorului cu ocazia participării la evenimente culturale.

MECENA are obligaţia de a remite BENEFICIARULUI lunar materialele ce constituie obiectul mecenatului.

 

V. DISPOZIŢII FINALE

Modificarea prezentului contract poate fi făcută numai în scris, prin acordul ambelor părţi, sub forma unui act adiţional.

Prezentul contract a fost încheiat astăzi …………………, în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

 

MECENA

BENEFICIAR,

 Lasă un răspuns

%d blogeri ca acesta: