CONTRACT DE LICENTA DE KNOW HOW

08-03-16 Ligia Seceleanu 0 comment

Încheiat astăzi ……………
la ……………………………..

   I.        PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1. S.C. ………………………………………………………………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L. cu sediul social în (localitatea) ……………………….., Str. …………………………………., Nr. …………….., Bloc …………., Scara ……….., Etaj …….., Apartament ……., Judeţ/Sector …………………………………, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului …………………………………………., sub Nr. …………….. din ……………………………, Cod Fiscal Nr. ……………………… din ……………………….., având contul Nr. …………………………, deschis la ………………………, reprezentată de ………………………………….., cu funcţia de ………………………………….., în calitate de Furnizor, pe de o parte,

Și

1.2. S. C. ………………………………………………………………………………………… S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L. cu sediul social în (localitatea) ……………………….., Str. …………………………………., Nr. …………….., Bloc …………., Scara ……….., Etaj …….., Apartament ……., Judeţ/Sector …………………………………, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului …………………………………………., sub Nr. …………….. din ……………………………, Cod Fiscal Nr. ……………………… din ……………………….., având contul Nr. …………………………, deschis la ………………………, reprezentată de ………………………………….., cu funcţia de ………………………………….., în calitate de Beneficiar, pe de altă parte

II.       OBIECTUL CONTRACTULUI

Furnizorul transferă beneficiarului cunoștinţele referitoare la tehnologia sau procedeul ……………………… contra unui preţ.

III.       TERMENUL CONTRACTULUI

Prezentul contract se încheie pe o perioadă de …. ani și intră în vigoare la data semnării lui.

IV.       OBLIGAŢIILE FURNIZORULUI

– să asigure accesul beneficiarului la vizionarea procesului de fabricaţie ……………………..;
– să permită beneficiarului să fotografieze fazele procedeului ce face obiectul prezentului contract;
– să ofere beneficiarului posibilitatea de a se documenta în uzina furnizorului de know how;
– să ofere beneficiarului informaţii tehnice, documentări tehnologice referitoare la tehnologia sau procedeul ce face obiectului prezentului contract;
– să desemneze reprezentanţi care să școlarizeze personalul beneficiarului în vederea aplicării în practică a cunoștinţelor transmise;

V.       OBLIGAŢIILE BENEFICIARULUI

– să asigure reprezentanţilor furnizorului condiţiile materiale pentru desfășurarea activităţii lor;
– să nu încheie contracte similare cu societăţi comerciale cu același obiect de activitate cu furnizorul;
– să plătească furnizorului preţul stabilit în contract pentru serviciile sale.

VI.       PREŢUL

Preţul pe care beneficiarul se obligă să-l plătească furnizorului este de ………….. lei.

VII.       CLAUZA DE CONFIDENŢIALITATE

Furnizorul se obligă prin prezentul contract să păstreze secretul cunoștinţelor transmise beneficiarului pe toată perioada desfășurării prezentului contract și pentru un termen de 3 ani de la încheierea raporturilor contractuale cu beneficiarul.

VIII.       LITIGII

Litigiile de orice fel dintre părţile contractante vor fi soluţionate de instanţele judecătorești și de drept comun.

IX.        FORŢA MAJORĂ

Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor contractante, intervenită după data semnării contractului și care împiedică executarea acestuia este considerată ca forţă majoră și exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca forţă majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluţie, calamităţi etc.
Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 10 zile de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră.
După încetarea cazului de forţă majoră, partea care l-a invocat, își va relua obligaţiile contractuale în termen de 3 zile și va anunţa cealaltă parte.
Dacă nu procedează la anunţarea, în termenele prevăzute mai sus, a începerii și încetării cazului de forţă majoră, partea care îl invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen.

X.       LICENŢĂ

Dacă tehnologia sau procedeul la care se referă cunoștinţele transmise face obiectul unei licenţe sau brevet de invenţie, părţile pot stabili printr-un alt contract cesiunea de licenţă sau brevet.

XI.       REZILIEREA CONTRACTULUI

Se poate cere de către oricare dintre părţile contractante, în cazul neîndeplinirii culpabile a obligaţiilor de către cealaltă parte, cu o notificare prealabilă în termen de 15 zile.

XII.       DISPOZIŢII FINALE

Modificarea ulterioară a clauzelor stipulate în prezentul contract este admisă numai cu acordul ambelor părţi și se va realiza prin act adiţional.
Prezentul contract a fost încheiat azi ………………. în două exemplare câte unul pentru fiecare parte.

FURNIZOR,

BENEFICIAR,

 Lasă un răspuns

%d blogeri ca acesta: