ACT CONSTITUTIV AL SOCIETATII SRL

12-02-15 Ligia Seceleanu 0 comment

ACT CONSTITUTIV AL SOCIETATII

“____________________” S.R.L.

Incheiat astazi …………… la ……………………………..

  Subsemnatii:

1.1. Dl/Dna. ……………………………….., domiciliat in ……………………………………., Str. ………………………………. Nr. ……….., Bloc ………., Scara ………., Etaj ………., Apartament …….. Judet/Sector………………….., nascut la data de (ziua, luna, anul) …………… in (localitatea) ……………….. sector/judet …………., fiul lui ………………………………….. si al …………………………………, posesorul actului de identitate……………. Seria ………. Nr. ………………………., eliberat de …………………….., Cod Numeric Personal …………………………………;

1.2. Dl/Dna. ……………………………….., domiciliat in ……………………………………., Str. ………………………………. Nr. ……….., Bloc ………., Scara ………., Etaj ………., Apartament …….. Judet/Sector………………….., nascut la data de (ziua, luna, anul) …………… in (localitatea) ……………….. sector/judet …………., fiul lui ………………………………….. si al …………………………………, posesorul actului de identitate……………. Seria ………. Nr. ………………………., eliberat de …………………….., Cod Numeric Personal …………………………………;

Au convenit să încheie prezentul Act constitutiv, pentru constituirea societătii comerciale în forma de societate cu răspundere limitată, în conformitate cu dispozitiile Legii nr.31/1990, republicată si ale tuturor prevederilor legale în vigoare aplicabile societătilor comerciale, precum si ale prevederilor prezentului Act constitutiv.

 

Art. 1 DENUMIREA SI SEDIUL SOCIETATII

 

Denumirea societatii este _______________________________ SRL, conform dovezii privind disponibilitatea firmei, eliberată de Oficiul Registrului Comertului ______

Sediul societatii este în România, localitatea __________, str. __________ nr.____, bl.___, sc.___B, ap.___, judetul ___________

Societatea isi va putea schimba sediul si va putea infiinta sucursale, filiale, puncte de lucru, birouri, reprezentante, agentii oriunde în România sau în strainătate numai în urma hotărârii Adunării generale, cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare.

Detinerea spatiilor necesare desfasurarii activitatii societatii se va face în oricare dintre formele îngăduite de lege: contract de închiriere, contract de asociere, act de vânzare-cumparare, donatie si altele .

 

Art.2 FORMA JURIDICA A SOCIETATII

 

Societatea __________________ SRL este persoană juridică română si are forma juridică a unei societătii cu răspundere limitată. Ea isi desfăsoară activitatea conform legislatiei române si prevederilor prezentului act constitutiv.

În toate documentele emise de societate, denumirea acesteia va fi pecedara sau urmată de  următoarele cuvinte: SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ sau de initialele SRL, precum si de   sediul social, capital social, numărul de înregistrare în Registrul Comertului si codul unic de înregistrare, numar de telefon si fax

 

 Art.3 DURATA SOCIETATII

 

Durata de functionare a societatii este nelimintată, cu începere de la data înmatriculării sale la Oficiul Registrul Comertului de pe lângă Tribunalul _________. Asociatii, în conformitate cu propria vointa vor putea decide limitarea duratei de functionare a societatii, cu respectarea tuturor cerintelor unei astfel de operatiuni.

 

Art. 4 OBIECTUL DE ACTIVITATE

 

Conform nomenclatorului privind clasificarea activitatilor din economina natională CAEN,

Domeniul principal de activitate al societatii este:

Obiectul principal de activitate al societatii comerciale este:

Obiectul de activitate al societatii mai cuprinde:

Societatea va putea realiza operatiuni de import-export cu toate produsele si serviciile cuprinse in obiectul sau de activitate.

Aceste activitati se vor realiza împreuna sau separate, în oricare dintre domeniile arătate, societatea urmând a desfasura toate acele activitati conexe necesare realizării obiectului de activitate propus, în conformitate cu reglementările legale existente.

Asociatii se obligă să obtină avizele si autorizatiile necesare desfasurarii obiectului de activitate.

Societatea isi va putea realiza obiectul de activitate atât în România, cat si in străinătate, precum si în zone libere, în lei sau în valută, în orice conditii, cu respectarea dispozitiilor legislatiei în vigoare.

Societatea va putea participa, în calitate de acgionar sau asociat, la alte societati comerciale, în conditiile legislatiei în vigoare.

Societatea va putea desfasura orice altă activitate legată direct sau indirect de obiectul său, sau isi va putea lărgi, modifica si adapta obiectul de activitate, în conditiile prevazute de prezentul act constitutiv si cu respectarea legislatiei in vigoare.

Adunarea generală a asociatilor va putea hotărî înfiintarea unor magazine, birouri, agentii, sucursale, filiale, reprezentante, ateliere, magazine, depozite, sectii de productie sau alte structuri organizatorice necesare desfasurarii în bune conditii a activitatii specifice. De asemenea va putea decide oricând extinderea sau restrângerea obiectului de activitate reglementat de prezentul articol, cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare.

 

Art. 5 CAPITALUL SOCIAL

 

Asociatii au hotarãt ca societatea sa aiba un capital social in valoare de 200 lei.   Capitalul social este divizat in 20 parti sociale, parti sociale egale si indivizibile, fiecare având o valoare nominala de 10 lei.

_____________________, subscrie suma de 100 lei, reprezentâd 10 parti sociale, adică 50% din capitalul social si

__________________, subscrie suma de 100 lei, reprezentâd 10 parti sociale, adică 50% din capitalul social.

Asociatii se obligă a vărsa capitalul social până cel mai târziu la data formulării cererii de autorizare a societatii si răspund pentru datoriile si obligatiile societatii în limita aportului subscris la capitalul social al acesteia. Partile sociale nu sunt negociabile. Ele sunt considerate indivizabile pentru societate, care nu recunoaste decât un proprietar pentru fiecare parte social subscrisă. Fiecare parte social subscrisă si vărsată conferă dreptul la un vot în adunarea generală a asociatilor, dreptul de a alege si de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului realizat de societate precum si a eventualelor pierderi, conform prezentului contract.

Capitalul social al societatii este asigurat de asociati prin aporturi in numerar

Asociatii vor decide ulterior, in conditiile legii si ale prezentului act constitutiv, cu privire la majorarea sau diminuarea capitalului social, dupa caz.

Asociatii se obliga sa mentina o valoare neta minima a capitalului, in conformitate cu prevederile legii aplicabile societatilor ce desfasoara activitati in domeniul circulatiei bunurilor incluse in obiectul de activitate.

 

Art. 6 FINANTAREA SOCIETATII

 

Finantarea societatii se sigură prin capitalul social, prin veniturile societatii si prin creditele pe care societatea le obtine în caz de nevoie, in relatiile cu terti si/sau de la banci, precum si din alte surse, în conditiile legii.

 

Art. 7 VENITURILE SOCIETATII

 

Veniturile societatii se ralizează prin încasările rezultate din activitatea sa, precum si din alte surse, potrivit legii. Profitul se stabileste prin bilantul contabil aprobat de adunarea generala a asociatilor. Profitul se determina potrivit prevederilor legii.

 

Art. 8 CONDUCEREA SI ADMINISTRAREA SOCIETATII

 

Organul suprem de conducere a societatii este Adunarea generala a asociatilor, care va fi constituită si va functiona în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată, si ale prezentului Act constitutiv.

Adunarea generala a asociatilor se convoaca, la sediul social al societatii, cel putin o data pe an sau de cãte ori este necesar.

Pe măsura dezvoltării societatii si a activitatilor sale, vor putea fi numiți si alti administratori. Atribuțiile si răspunderile adunării generale si ale administratorilor sunt cele prevăzute în statut.

Conducerea operativa a societatii este asigurata de administrator care este si presedintele societatii, calitate in care :

-coordoneaza intreaga activitate a societatii.

-asigura reprezentarea acesteia in raporturile cu tertii.

-impreuna sau separate de administratorul delegate angajeaza patrimonial societatea in limitele prevazute de lege, de Actul constitutiv.

-are drept de semnatura in banca.

Administratorul societati este domnul/a ________________________, CNP ________________, nascut/ă în MUN. _____________, jud. __________ la data _________, cetatean ________, domiciliat în ________, str. ________ nr.__, bl.__, sc.__, ap.___ – pe perioada nelimitată.

 

 

Art. 9 CONTROLUL SOCIETATII

 

Activitatea financiară a societatii, gestiunea si scriptele sale sunt controlate în mod direct de asociati.

Obligatia convocarii Adunarii generale revine administratorului.

Un asociat sau un numar de asociati, ce reprezinta cel putin 1/4 din capitalul social, vor putea cere convocarea Adunarii generale, aratãnd scopul acestei convocari.

Convocarea adunarii se face prin publicitate cu cel putin 10 zile inainte de ziua fixate pentru tinerea acesteia, aratãndu-se ordinea de zi.

 

Art. 10 EVIDENTA ACTIVITATII ECONOMICO-FINANCIARĂ A SOCIETATII

 

Societatea va organiza si tine evidenta contabilă prevăzută de legea română si de nórmele elaborate de Ministerul Finantelor. Exercitiul economico-financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie, cu exceptia primului exercitiu care începe la data înmatriculării în Registrul Comertului ___________.

Schema de organizare si de personal se aproba de Adunarea generala a asociatilor.

Angajarea personalului societatii se face de catre administratori pe baza contractelor individuale de munca si a altor acte juridice prevazute de lege.

Plata salariilor personalului societatii-inclusiv a salariilor stabilite pentru administratori-,precum si a celorlalte drepturi salariale se va face potrivit legislatiei in vigoare.

Cuantumul salariilor administratorilor se stabileste de catre Adunarea generala, iar cel al restului de personal, de catre Consiliul de administratie.

Conturile societatii, atât in lei, cât si cele in valută, se vor deschide la bancile autorizate din Romãnia.

Alimentarea conturilor se face din aportul la capitalul social subscris, din incasarile societatii, din imprumut, credite, precum si din alte surse, potrivit legii.

Profitul societatii se stabileste prin bilantul aprobat de Adunarea generala a asociatilor.

Adunarea generala poate stabili cota-parte din profit pentru constituirea de fonduri pentru dezvoltare, investitii,, reparatii capitale si alte fonduri prevazut de lege.

Profitul rezultat constituie baza de calcul pentru stabilirea impozitului datorat bugetului de stat.

Dupa deducerea impozitului legal datorat bugetului de stat, profitul realizat se stabileste pe cote-parti,sub forma dividendelor ce se platesc fiecarui asociat proportional cu aportul fiecaruia la capitalul social si cu activitatea fiecaruia in cadrul societatii, in baza hotarîrilor Adunarii generale in acest sens.

In cazul in care societatea inregistreaza pierderi, asociatii sunt obligati sa analizeze cauzele si sa ia masurile ce se impun..

Oricare dintre asociati are dreptul de a verifica situatia financiara a societatii, de a cere si a primi date privind situatia patrimoniului, a veniturilor si a pierderilor, si orice alte date legate de activitatea sociala si au acces la documentele acesteia.

Pentru efectuarea unor operatii de verificare si certificare a bilanturilor si a altor operatiuni financiar-contabile si de trezorerie, asociatii care detin cel putin 50 % din capitalul social au dreptul de a cere folosirea serviciilor unei societati specializate sau ale unor experti contabili autorizati.

 

Art. 11 DIZOLVAREA SI LICHIDAREA SOCIETATII

 

Au ca efect dizolvarea societatii si dau dreptul fiecarui asociat sa ceara deschiderea procedurii lichidarii acesteia urmatoarele :

  1. trecerea timpului stabilit pentru durata societatii.
  2. imposibilitatea realizarii obiectului de activitate al societatii sau realizarea acestuia.
  3. declararea nulitatii societatii.
  4. hotarãrea Adunarii generale.
  5. hotarãrea tribunalului, la cererea oricarui asociat, pentru motive temeinice.
  6. falimentul societatii.
  7. in orice alte situatii, prin hotarãrea Adunarii generale a asociatilor, luata cu unanimitate de voturi.

 

Art. 11 SOLUTIONAREA DIFERENDELOR

 

Orice litigiu patrimonial ce se va naste fie între asociati, fie între asociați si societate, în măsura în care nu va fi solutionat pe cale amiabilă este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părtile se vor adresa instantelor judecatoresti competente.

 

Art. 12 FORTA MAJORA

 

Prin cazuri de forta majora se inteleg evenimentele neprevăzute si care nu au putut fi evitate, apărute dupa semnarea contractelor sau a angajamentelor de alt fel: război, inundații, cutremure, incendii, catastrofe si alte asemenea cazuri, independente de voința părților. În caz de forță majoră societatea este exonerată de obligații asumate.

Cazurile de forță majoră, ca si încetarea acestora, vor fi comunicate în scris celeilalte părți, în cel mult 15 zile de la ivirea, respectiv încetarea acestora.

 

Art. 13 DISPOZIȚII FINALE

 

Dizolvarea si lichidarea societății se vor face în conformitate cu dispozițiile Legii 31/1990, republicată. Patrimoniul social la data dizolvării si lichidării societății se va repartiza asociatului unic.

Acest statut se completeaza de drept cu dispozițiile legale ăn vigoare referitoare la activitatea societățiilor comerciale, ale codului comercial si ale codului civil.

Litigiile apărute în legătură cu ăncheierea, interprerarea si executarea prezentului act vor fi supuse spre soluționare unui tribunal arbitral compus din unul sau mai mulți arbitri, în conformitate cu regulamentul si regulile de procedură ale Curții de Arbitri de pe lângă Camera de Comerț si Industrie.

În baza acestui statut societatea se declară constituită potrivit legii nr.31/1990, republicată si actualizată, sub rezerva autorizării legale de către organele de drept.

Prevederile prezentului Act constitutiv se completeaza cu orice alte dispozitii legale aplicabile societatilor comerciale.

Prezentul Act constitutiv intra in vigoare dupa inmatricularea sa in Registrul Comertului.

Prezentul Act constitutiv s-a incheiat astazi _______________, in 4 ( patru ) exemplare originale, din care s-au eliberat partilor 3 ( trei ) exemplare.

 

 

 

ASOCIATI,

____________________________

____________________________Lasă un răspuns

%d blogeri ca acesta: